ΔΕΥΑΘ: Συνοπτικός Διαγωνισμός της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δ.Ε. ΘΗΒΑΣ 2020-2021»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ_signed ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ_1839_2020_signed_ΑΔΑΜ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΡ...

Περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Θήβας

20PROC006932632 20PROC006932656 ΠΡΟΫΠ-ΗΛ-2020-ΘΗΒΑΣ--- ΤΕΧΝ-ΜΕΛΕΤΗ ΔΕ ΘΗΒΑΣ 2020 ΩΣΣΖΩΡΜ-ΟΗΠ

Περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

02. ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ_signed ΔIAΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΆΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜ...

Περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την υλοποίηση του υποέργου 1: Μελέτη ωρίμανσης για την πράξη «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΘΗΒΑΣ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗ...

Περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΘΗΒΑΣ”

Δείτε εδώ τα σχετικά τεύχη του διαγωνισμού Οι ενδιαφερόμενοι θα παραλάβουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς από τα γραφεία της Τεχνικ...

Περισσότερα

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια φωτιστικού διάκοσμου για εορταστικές εκδηλώσεις για την Δ.Ε Θήβας, Θίσβης, Βαγίων και Πλαταιών

Δείτε τα ακόλουθα σχετικά τεύχη του διαγωνισμού. ΤΕΧ. ΜΕΛΕΤΗ.ΔΙΑΚΟΣΜ.2019 2 ΤΕΥΔ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΙΣΒΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕ ΘΗΒΑΣ...

Περισσότερα