Επικοινωνία

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Διεύθυνση: Κύπρου 3, 32200, Θήβα

Τηλ: 2262350600 (Τηλεφωνικό Κέντρο Δήμου), 677 (Γραμματεία Τεχνικής Υπηρεσίας)

Φαξ: 2262027628

Email: dimosthivas@thiva.gr

Ακολουθούν ορισμένες από τις πιο χρήσιμες υπηρεσίες που παρέχονται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.

Σε περίπτωση που εντοπίσετε προβλήματα στο οδικό δίκτυο (λακκούβες, τομές κ.λπ.) μπορείτε να προβείτε στις εξής ενέργειες:

 1. Να κάνετε αίτηση στο πρωτόκολλο του Δήμου (Κύπρου 3)  περιγράφοντας το πρόβλημα και αναφέροντας την οδό ή
 2. Να υποβάλετε το αίτημα ηλεκτρονικά στη διεύθυνση dimosthivas@thiva.gr μαζί με μία σχετική φωτογραφία ή
 3. Να ενημερώσετε το αρμόδιο τμήμα στο τηλέφωνο 2262027033 (Τμήμα Συντηρήσεων – Αυτεπιστασίας)

Για προβλήματα στον ηλεκτροφωτισμό  μπορείτε να προβείτε στις εξής ενέργειες:

 1. Να κάνετε αίτηση στο πρωτόκολλο του Δήμου (Κύπρου 3)  περιγράφοντας το πρόβλημα και αναφέροντας την οδό ή
 2. Να υποβάλετε το αίτημα ηλεκτρονικά στη διεύθυνση dimosthivas@thiva.gr μαζί με μία σχετική φωτογραφία ή
 3. Να ενημερώσετε το αρμόδιο τμήμα στο τηλέφωνο 2262089298 (Τμήμα Συντηρήσεων – Αυτεπιστασίας)

Ο Δήμος Θηβαίων χορηγεί άδεια εισόδου εξόδου για εκτός σχεδίου γήπεδα βάσει του ΒΔ 465/70 όπως ισχύει:

Η άδεια εισόδου – εξόδου εγκρίνεται από την επιτροπή ποιότητας ζωής και το Δημοτικό Συμβούλιο.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για Είσοδο – Έξοδο

 1. Συμβόλαιο οικοπέδου
 2. Σχέδιο εισόδου εξόδου σε 5 αντίγραφα (κλ. 1:200) με σήμανση
 3. Τεχνική περιγραφή 5 αντίγραφα
 4. Υ/δ ότι σε περίπτωση διαπλάτυνσης – βελτίωσης της οδού θα μεταφέρει την είσοδο – έξοδο με δικές του δαπάνες
 5. Διάγραμμα Κάλυψης 1:500
 6. Υ/δ για τη χρήση του κτιρίου
 7. Υ/δ ανάληψης ευθύνης της εγκατάστασής και συντήρησης της απαραίτητης σήμανσης.

Η παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑμεΑ πραγματοποιείται βάση της υπ΄αριθμ. 322/2012 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θηβαίων.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

 1. Αίτηση
 2. Βεβαίωση ΙΚΑ (πιστοποίηση ποσοστού αναπηρίας)
 3. Δελτίο στάθμευσης ΑμεΑ
 4. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 5. Φωτοτυπία άδειας κυκλοφορίας αναπηρικού οχήματος
 6. Φωτοτυπία διπλώματος οδήγησης του ενδιαφερομένου ή σε περίπτωση αδυναμίας αυτού, φωτοτυπία διπλώματος οδήγησης του ατόμου που θα καθοριστεί να οδηγεί το όχημα νόμιμα.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση θέση στάθμευσης ΑμεΑ δικαιούνται όσοι παθόντες ανήκουν στις περιπτώσεις που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

1 Ν. 490/76

Άρθρο  1 (ΦΕΚ 331Α’)

Ανάπηροι Έλληνες μετανάστες και εργάτες εξωτερικού που λόγω της φύσης της αναπηρίας τους παρακωλύεται η βάδιση
2. Ν.1798/88

Άρθρο 16 (ΦΕΚ 166Α’)

Ανάπηροι Έλληνες πολίτες που έχουν :

 • Πλήρη παράλυση των κάτω ή άνω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών
 • Σοβαρή κινητική αναπηρία:

Α) του ενός ή και των δυο κάτω άκρων με ποσοστό αναπηρίας συνολικά όχι μικρότερο του 67%

Β) του ενός ή και των δυο άκρων με συμμετοχή κινητικής αναπηρίας του ενός ή και των δυο άνω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας συνολικά όχι μικρότερο του 67% από τα οποία το 40% τουλάχιστον από το ένα κάτω άκρο.

 • Ολική τύφλωση και στα δυο μάτια με ποσοστό αναπηρίας 100%

 

3 Ν.1882/90

Άρθρο 23 (ΦΕΚ 43Α’)

Ανάπηροι Έλληνες πολίτες :

 • Νοητικά καθυστερημένοι με δείκτη νοημοσύνης κάτω του 40%
 • Πάσχοντες από αυτισμό συνοδευόμενο από επιληπτικές κρίσεις
 • Έχοντες πνευματική καθυστέρηση ή οργανικό ψυχοσύνδρομο με συνολικό ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω και είναι ανίκανοι για εργασία
 • Πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία
 • Πάσχοντες από νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου
 • Πάσχονες από αιμορροφιλία
4. Ν. 2227/94

(ΦΕΚ 129Α’)

Ανάπηροι πολίτες Κ-Μ της Ε.Ε. που εμπίπτουν σε μία από τις υπ’ αριθ. 2 και 3 αναφερόμενες κατηγορίες
 1. Αίτηση χορήγησης άδειας τομής, στην οποία θα αναφέρονται για τα μεν φυσικά πρόσωπα και ιδιώτες τα  πλήρη στοιχεία τους, ενώ για τους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας και τα νομικά πρόσωπα το όνομα του αρμόδιου υπαλλήλου καθώς και του υπεύθυνου του έργου για την καλή εκτέλεση των εργασιών και τα αντίστοιχα μέσα επικοινωνίας (τηλ. ,fax, e-mail).
 2. Τοπογραφικό διάγραμμα ή απόσπασμα ρυμοτομικού σχεδίου ή σκαρίφημα με τη θέση της οδού επί των οποίων σημειώνεται η θέση της τομής ή η όδευση.
 3. Σχέδια τομών – εκσκαφών: τυπικές διατομές τον τομών και του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί , κατασκευαστικές λεπτομέρειες αποκατάστασης της τομής.
 4. Τεχνική περιγραφή των απαιτούμενων εργασιών καθώς και του τρόπου αποκατάστασης των τομών.
 5. Εγκρίσεις άλλων φορέων, όπου αυτές απαιτούνται.
 6. Εγγυητική επιστολή εγγυητική επιστολή Ταμείου ή Τράπεζας που έχει εκδοθεί στο όνομά του, κατόπιν συνεννόησης με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Θηβαίων.
 1. Αίτηση χορήγησης άδειας τομής, στην οποία θα αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία του αιτούντα.
 2. Υπηρεσιακό σημείωμα της ΔΕΥΑΘ.
 3. Εγγυητική επιστολή εγγυητική επιστολή Ταμείου ή Τράπεζας που έχει εκδοθεί στο όνομά του, κατόπιν συνεννόησης με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Θηβαίων.

Αίτηση, στην οποία θα αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία του αιτούντα, καθώς και οι λόγοι για τους οποίους ζητείται η συγκεκριμένη άδεια.

Αίτηση, η οποία θα περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία του αιτούντα και τον ακριβή προσδιορισμό του διαστήματος κατάληψης του οδοστρώματος.