Καιρός

Διάφορα Θέματα

  • Καθαρισμός ιδιόκτητων Οικοπέδων- Πυροπροστασία

Στο πλαίσιο της αντιπυρικής περιόδου (1η Μαΐου έως  31 Οκτωβρίου), οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Θηβαίων, υποχρεούνται στον καθαρισμό αυτών, στην αποψίλωση και απομάκρυνση ξερών χόρτων, καθώς και άλλων καυστών ή εκρήξιμων υλικών και αντικειμένων, όπως προβλέπεται από τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006), άρθρο 75, παρ. Ι, τομέας β΄,  τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (Ν.3852/07.06.2010) άρθρο 94,  τις ισχύουσες Πυροσβεστικές Διατάξεις (1/2019 & 4/2012) και το άρθρο 18 του Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου Θηβαίων.

Σε διαφορετική περίπτωση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ο Δήμος υποχρεούται να προχωρήσει αυτεπάγγελτα σε καθαρισμό και να επιβάλει πρόστιμα και κυρώσεις στους ανωτέρω ιδιοκτήτες.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου στο τηλέφωνο 2262350690

  • Μνημόνια

O Δήμος Θηβαίων στο πλαίσιο πολιτικής προστασίας έχει συντάξει μνημόνια για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση Χιονοπτώσεων – Παγετού, Πλημμυρών και Πυρκαγιών περιοχής ευθύνης του. Πληροφορίες Τμήμα Πολιτικής Προστασίας 2262350690

Μέτρα Προστασίας