Προκηρύξεις-Διακηρύξεις-Προμήθειες-Υπηρεσίες

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει της τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Θηβαίων.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι η Δευτέρα 12 Ιουλίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Τρίτη 27 Ιουλίου 2021 και ώρα 15.00 μ.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_signed

Προκήρυξη_signed

ΤΕΧΝ-ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2021 ΝΕΟ 2