Νέα – Ανακοινώσεις, Τα Νέα του Δήμου

Έναρξη των αιτήσεων για voucher σε παιδιά δημοσίων υπαλλήλων για την εγγραφή τους στους παιδικούς σταθμούς του ΔΟΘ

Ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ» περιόδου 2021-2022 ΤΗΣ ΕΕΤΑΑ (http://paidikoi.eetaa.gr/), (https://web.eetaa.gr:38446/)

Προθεσμία υποβολής αίτησης συμμετοχής από:

01/8/2021 και ώρα 10.00 έως και 08/8/2021 και ώρα 23:59.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα βάσει του αποδεικτικού του Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου που θα δίνεται αυτόματα.
Αιτήσεις μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν θα μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης στην παρούσα πρόσκληση, έχουν
α) οι υπάλληλοι, μόνιμοι και αορίστου χρόνου, του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και των Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού),
β) μισθωτοί/ές, αυτοαπασχολούμενοι/ες στον ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι/ες δεν έχουν αιτηθεί ή και ενισχυθεί από συγχρηματοδοτούμενες δράσεις εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής
γ) μισθωτές/αυτοαπασχολούμενες στον ιδιωτικό τομέα οι οποίες υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στη συγχρηματοδοτούμενη Δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» Κύκλος Πρόσκλησης 2021-2022, πλην αποκλείονται του δικαιώματος λήψης voucher της Δράσης αυτής, λόγω εξάντλησης του προϋπολογισμού της και οι οποίες τυγχάνουν ταυτόχρονα επιλέξιμες στο παρόν πρόγραμμα για συμμετοχή στις Δομές του Άρθρου 4 της Πρόσκλησης.
Επισημαίνεται ότι, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα Πρόσκληση οι άνεργοι και οι συνταξιούχοι.

Επιπλέον, κάθε αιτούσα θα πρέπει να πληροί σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α. Να διαθέτει προσωπικούς κωδικούς (taxisnet) , που θα χρησιμοποιηθούν για
την υποβολή της αίτησής της.
β. Να έχει εκκαθαριστεί η φορολογική δήλωση, της αιτούσας,
του ετέρου μέλους καθώς και των παιδιών/εξυπηρετούμενων ατόμων για το έτος 2020.
Η μη υποβολή φορολογικής δήλωσης της αιτούσας καθώς και του ετέρου μέλους σε περίπτωση ξεχωριστής φορολογικής δήλωσης για το 2020, συνιστά λόγο απόρριψης της αίτησης.
Στην περίπτωση που ενώ υποβλήθηκε εμπρόθεσμα από τις αιτούσες φορολογική δήλωση έτους 2020, πλην όμως κατά τον χρόνο
εφαρμογής των κριτηρίων του παρόντος άρθρου δεν έχει εκκαθαριστεί αυτή από την αρμόδια φορολογική αρχή, τότε είναι δυνατή η συμπερίληψη των αιτουσών αυτών στις ωφελούμενες του Προγράμματος, με την οριστικοποίηση της εκκαθάρισης, εφόσον υπάρχουν αδιάθετα voucher, δυνατότητα που δεν μπορεί να εκτείνεται πέραν της 30η/09/2021.
γ. Να έχει συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, που δηλώθηκε στην Ελλάδα, (δηλωθέν εισόδημα και τα αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά, όπως αυτά αποτυπώνονται στο πεδίο Δ.1. του Εκκαθαριστικού) των δύο συζύγων/μερών και των παιδιών/εξυπηρετούμενων ατόμων εφόσον έχουν εισοδήματα, για το φορολογικό έτος 2020 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01/01/2020 – 31/12/2020), το οποίο δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να υπερβαίνει τις :

  • 33.000 € για αιτούσες που έχουν έως δύο (2) παιδιά
  • 36.000 € για αιτούσες που έχουν έως τρία (3) παιδιά
  • 39.000 € για αιτούσες που έχουν έως τέσσερα (4) παιδιά και
  • 42.000 € για αιτούσες που έχουν έως από πέντε (5) και άνω.

Για την υποβολή αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα, απαιτείται η εισαγωγή στην εφαρμογή «Ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων»
(www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr, «Ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων» http://paidikoi.eetaa.gr/ )
που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ κατά την ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων.
Η εισαγωγή στην εφαρμογή θα πραγματοποιείται με τους κωδικούς taxisnet, αποκλειστικά της αιτούσας, προκειμένου για την ταυτοποίηση των διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας
Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

Η χρήση των κωδικών taxisnet, θα απαιτείται για την πρόσβαση σε όλες τις ειδικές εφαρμογές του Π.Σ. της ΕΕΤΑΑ που αφορούν στην παρούσα πρόσκληση, όπως υποβολή ένστασης, πίνακες
αποτελεσμάτων, λήψη voucher, λήψη barcode κ.ά.

Χρονοδιάγραμμα:
Πρόσκληση -Υποβολή Αιτήσεων – Αποτελέσματα
Φάσεις Υποβολής Αιτήσεων – Αποτελέσματα Ημερομηνίες

Υποβολή Αιτήσεων 01/8 –08/8/2021
Προσωρινοί Πίνακες Αποτελεσμάτων 13/8/2021
Υποβολή Ενστάσεων 14 -18/8/2021
Οριστικοί Πίνακες Αποτελεσμάτων 20/8/2021

Όλοι οι προαναφερόμενοι πίνακες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ (www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr).

Οι ωφελούμενοι – κάτοχοι «αξιών τοποθέτησης» (voucher) θα ενημερωθούν και μέσω SMS.

Οι αιτούσες θα μπορούν να δουν το οριστικό αποτέλεσμα της αίτησής τους στην ιστοσελίδα της
ΕΕΤΑΑ: (www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr, «Οριστικά αποτελέσματα»), στις 20/8/2021.
Οι αιτούσες θα θεωρείται ότι έλαβαν γνώση αυτών, με μόνη την ανάρτηση των σχετικών πινάκων εκ μέρους της ΕΕΤΑΑ.

Μετά την τελική επιλογή, η ΕΕΤΑΑ χορηγεί «αξία τοποθέτησης» (voucher) σε κάθε ωφελούμενη με βάση τη μοριοδότηση, και μέχρις εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.
Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής των ενδιαφερόμενων και των Φορέων/Δομών περιγράφονται αναλυτικά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α.
https://www.eetaa.gr/prosxolikh_2021/31072021_prosklisis_10083.pdf
https://web.eetaa.gr:38446/

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

ΚΑΛΑΜΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

 

Πίσω στη λίστα