Νέα – Ανακοινώσεις

Πρόσκληση 5ης σύγκλησης Δημοτικής Κοινότητας Θήβας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΗΒΑΣ

5η Συνεδρίαση

Θήβα : 2 /4/2012
Αριθ.Πρωτ: 8289

ΠΡΟΣ : (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Κοινότητας Θήβας» (?ρθρο 88 του Ν. 3852/10)

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Θήβας που θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο την 6η του μηνός Απριλίου έτους 2012, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 19:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΡΕΜΗΣ

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΗΒΑΣ ΣΤΙΣ 6/4/2012 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.8289/2-4-2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (άρθρο 88 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)

Θέμα 1ο: Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, «Αποθήκη τροφίμων – ποτών χονδρικού εμπορίου», επί του 1ου χ.λ.μ. της οδού Θηβών Καπαρελλίου, στη Θήβα, μετά από αίτηση της εταιρείας με την επωνυμία «Σ.Χ. Σταμάτης & ΣΙΑ Ο.Ε.»
Εισηγητής: κ. Κολέσια Δήμητρα

Θέμα 2ο: Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, «Παντοπωλείο», επί της οδού Λοξής Φάλαγγος 27, στη Θήβα, μετά από αίτηση του κ. IQBAL ZAFAL του ASLAM
Εισηγητής: κ. Κολέσια Δήμητρα

Θέμα 3ο: Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, «Παντοπωλείο», επί της οδού Επαμεινώνδα 130, στη Θήβα, μετά από αίτηση του κ. OUJMAIL SINGH του PIARA
Εισηγητής: κ. Κολέσια Δήμητρα

Θέμα 4ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την απαγόρευση μιας (1) θέσης στάθμευσης επί της …