Νέα – Ανακοινώσεις

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής -Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 13.00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
——————— Θήβα: 11/1/2012
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Αριθ. Πρωτ: 557

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Συνεδρίαση: 1η

ΠΡΟΣ : (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (?ρθρο 75, Ν. 3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 17η Ιανουαρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

Συνημμένα:
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΣΤΙΣ 17/1/2012 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 557/11-1-2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (άρθρο 75 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)

Θέμα 1ο : Συζήτηση και λήψη απόφασης για όλες τις προβλεπόμενες νομικές και διοικητικές ενέργειες για καταπάτηση τμήματος δρόμων στον οικισμό «Πλατανάκι» του Δ.Δ. Μουρικίου του Δήμου Θηβαίων (μετά από αναβολή)
Εισηγητής: Ευστρ. Στρατέλος, Τοπ.-Μηχανικός Τ.Υ.Δ.Θ.

Θέμα 2ο : Συζήτηση και λήψη απόφασης για όλες τις προβλεπόμενες νομικές και διοικητικές ενέργειες σχετικά με την κατάληψη του κτιρίου του Δήμου Θηβαίων στην οδό Σμύρνης 45 από την κ. Σαλή Παναγιώτα.
Εισηγητής: Νομική Υπηρεσία, κ. Κων/νος Χαλβατζής

Θέμα 3ο : Κατάρτιση όρων για την δημοπράτηση του έργου: «Αξιοποίηση Υδρευτικής Γεώτρησης Αγ. Σωτήρας Δήμου Θήβας» (σχετ. η 192/2011 Α.Δ.Σ.)
Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία Δ.Θ. κ. Δημ. Αναστασίου

Θέμα 4ο : Έκδοση πρώτου εντάλματος προπληρωμής ποσού δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ και ορισμός …

Πίσω στη λίστα