Νέα – Ανακοινώσεις

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
——————— Θήβα: 16 / 12 /2013
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Αριθ. Πρωτ: 36389
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πληρ.: Μαρία Δαγδελένη

Συνεδρίαση: 36η

ΠΡΟΣ : (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (?ρθρο 75, Ν. 3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 20 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΠΕΤΡΑΙΝΑΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ. ΘΗΒΑΙΩΝ

Συνημμένα:
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΣΤΙΣ 20/12/2013 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 36389/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (άρθρο 75 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)

1. Διενέργεια επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ΄ αριθ. 33 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς.
Εισηγητής:

2. Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2012
Εισηγητής: Γεωργία Καλατζή Οικονομική Υπηρεσία

3. Διάθεση πίστωσης ποσού 98,40 € για εργασίες απεντόμωσης και μυοκτονίας στο αρχείο της πολεοδομίας
Εισηγητής: Δημήτριος Τσακανίκας Οικονομική υπηρεσία

4. Διάθεση πίστωσης ποσού 5.990,10 € για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις υπηρεσίες του Δήμου.
Εισηγητής: Δημήτριος Τσακανίκας Οικονομική υπηρεσία

Αποδέκτες Πίνακα Διανομής:
κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1) ΔΡΕΝΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
2) ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
3) ΤΣΑΡΑ…