Νέα – Ανακοινώσεις

Yπ΄ αριθ. 14/2014 πρόσκληση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
———————- Θήβα :19/09/2014
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Αριθ. Πρωτ :27795
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Πληροφορίες :Μπάκα Ευγενία

Συνεδρίαση: 14η

ΠΡΟΣ : (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»
(?ρθρο 75, Ν.3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 24η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Συνημμένα:
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΣΤΙΣ 24/09/2014 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: 27795 /19-09-2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (άρθρο 75 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)

Θέμα 1ο : Λήψη απόφασης για έγκριση σύνδεσης εισόδου-εξόδου σε αγροτική αποθήκη ιδιοκτησίας Κατσίνα Παναγιώτη.

Θέμα 2ο : Λήψη απόφασης για έγκριση σύνδεσης εισόδου-εξόδου σε εγκατάσταση πτηνοτροφικής μονάδας ιδιοκτησίας Σέργη Παναγιώτη.

Θέμα 3ο : Λήψη απόφασης για την παραλαβή της Μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΧΟΟΑΠ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΔΕ ΘΙΣΒΗΣ.»

Θέμα 4ο : Λήψη απόφασης για παραχώρηση δύο θέσεων στάθμευσης στα γραφεία της ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ επί της οδού Π. Δράκου 11, λόγω μεταφοράς της επιχείρησης σε άλλη διεύθυνση.

Θέμα 5ο : Λήψη απόφασης για μετατόπιση περιπτέρου ιδιοκτησίας της κας Μακροπούλου Ευγενίας χας Κων/νου που βρίσκεται επί της οδού Επαμεινώνδα, λόγω έργων του Δήμου Θηβαίων.

Θέμα 6ο : Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα ε…