Νέα – Ανακοινώσεις

Oι συνδυασμοί υποψηφίων περιφερειακών αρχών της 18ης Μαΐου 2014 Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Για την ανάδειξη ΤΓΚ Περιφερειακής Αρχής της Περιφέρειας Στερεός Ελλάδας
της 18ης Μαΐου 2014
Ο Δήμαρχος Οηβαίων
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” (Α’87).
2. Την αριθ. 3/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Φθιώτιδας με την οποία
ανακηρύχθηκαν για τις εκλογές της 18Πζ Μαΐου 2014 οι αναφερόμενοι σ’ αυτήν υποψήφιοι
Στερεάς Ελλάδας.
Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Ο Υ Μ Ε ΟΤΙ
Για τις εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών περιφερειακών αρχών της 18ης Μαΐου
2014 ανακηρύχθηκαν οι παρακάτω συνδυασμοί υποψηφίων:

Περισσότερα εδώ