Ηλεκτρονικός διαγωνισμός Ανοιχτής Διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «KΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΦΘΑΡΜΕΝΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΓΗΠΕΔΑ ΤΩΝ Τ.Κ ΠΛΑΤΑΙΩΝ, ΚΑΠΑΡΕΛΛΙΟΥ, ΔΟΜΒΡΑΙΝΑΣ ΚΑΙ Δ.Κ. ΒΑΓΙΩΝ Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 83201

Περισσότερα εδώ

Περισσότερα

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ – Δημοσιοποίηση στοιχείων της σύμβασης για α) το έργο με τίτλο «Κατασκευή παιδικών χαρών στην Τ.Κ. Ελεώνα και στη Δ.Κ. Βαγίων Δήμου Θηβαίων» β) το έργο με τίτλο «Κατασκευή των απαραίτητων υποδομών με ταυτόχρονη αποξήλωση του φθαρμένου συνθετικού χλοοτάπητα στα υφιστάμενα γήπεδα των Τ.Κ Πλαταιών, Καπαρελλίου, Δομβραίνας και Δ.Κ. Βαγίων»

Δείτε εδώ την ανακοίνωση

Περισσότερα

Αρ. Διακ.10937|Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ – Δημοσιοποίηση στοιχείων της σύμβασης για το έργο με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΗΒΑΣ»

Περισσότερα εδώ

Περισσότερα

Αρ. Διακ.ΩΖΣΝΩΡΜΕ-ΕΔΙ|ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ( ΣΒΑΚ)ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ

Δείτε εδώ τα σχετικά έγγραφα

Περισσότερα

Αρ. Διακ.7Χ32ΩΡΜ-Ε6Α|ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 1ου ΕΠΑΓΓΕΛΑΜΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΗΒΑΣ

Δείτε τα σχετικά έγγραφα εδώ

Περισσότερα

Αρ. Διακ.4824/12-3-2019|Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ – Δημοσιοποίηση στοιχείων της σύμβασης για το έργο με τίτλο «Αναβάθμιση της διαμόρφωσης πλατείας στη συνοικία Πυρί της Δ.Ε. Θήβας και δημιουργία νέας παιδικής χαράς»

Δείτε εδώ την ανακοίνωση

Περισσότερα