Νέα – Ανακοινώσεις

9η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου-Tετάρτη 17 Απριλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Θήβα : 12-4-2013
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 9899
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
Πληροφορίες : Δ.Τσούγκα
Τηλ. : 22623-50608
FAX .: 22620-27628
Ταχ.Κώδικας : 32200

Π Ρ Ο Σ :

Σας αποστέλλουμε για ενημέρωσή σας την υπ’ αριθ. πρωτ. 9899/12-4-2013 πρόσκληση για την 9η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θηβαίων, η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Παλαιού Δημαρχείου-οδός Πινδάρου & Οιδίποδος, στις 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ του 2013, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:30, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης πράξεων στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1 «Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις» και 3 «Εξασφάλιση οικονομικών πόρων για την επανεπιβολή απαλλοτριώσεων οι οποίες έχουν αρθεί» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Απόκτηση και διαμόρφωση ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων και Διατηρητέων Κτιρίων στις πόλεις 2013» του Πράσινου Ταμείου.

2. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο : «Απόκτηση Νερόμυλου Αγίων Θεοδώρων στο Δήμο Θηβαίων», στο πλαίσιο του ?ξονα Προτεραιότητας 4 «Απόκτηση διατηρητέων κτιρίων» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Απόκτηση και διαμόρφωση ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων και Διατηρητέων Κτιρίων στις πόλεις 2013» του Πράσινου Ταμείου.

3. Έκφραση γνώμης επί της ΜΠΕ φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 9,702MW της εταιρείας SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT A.E. στη θέση «Κουκουβάγια» της Τ.Κ. Ελεώνα του Δήμου Θηβαίων.

4. Ορισμός δημοτικών συμβούλων για τη συγκρότηση επιτροπής προς εξέταση των θεμάτων της ΒΙ.ΠΕ. Θίσβης από κοινού με την ΔΙΑΒΙΠΕΘΙΒ Α.Ε. και τις δραστηριοποιούμενες εκεί εταιρείες.

5. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 77/04 απ…