Νέα – Ανακοινώσεις

9η συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 30 του μηνός Ιουνίου έτους 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12η μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο : Συζήτηση και λήψη απόφασης για την οριοθέτηση χώρων υπαίθριου εμπορίου και καθορισμός θέσεων, μετά από εισήγηση των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων και της επιτροπής του άρθρου 1 παρ. 7 του Ν.2323/95
Εισηγητής: Ευγενία Θεοδώρου & Ευαγ. Παναγιώτου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ