Νέα – Ανακοινώσεις

3η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Θήβα : 13-2-2014
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 4664
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
Πληροφορίες : Δ.Τσούγκα
Τηλ. : 22623-50608
FAX .: 22620-27628
Ταχ.Κώδικας : 32200

Π Ρ Ο Σ :

Σας αποστέλλουμε για ενημέρωσή σας την υπ’ αριθ. πρωτ. 4664/13-2-2014 πρόσκληση για την 3η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θηβαίων, η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Παλαιού Δημαρχείου-οδός Πινδάρου & Οιδίποδος, στις 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ του 2014, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 18:30, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης :
1. Λήψη απόφασης για την παράταση της χρονικής διάρκειας της σύμβασης για τη «Στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων μελέτης κατάρτισης ΣΧΟΟΑΠ για τη γεωγραφική Περιφέρεια Δήμου Θίσβης».
2. Λήψη απόφασης για την μείωση της τιμής του νερού στους Οικισμούς Αλυκής και Αγ.Νικολάου της Τ.Κ.Ξηρονομής του Δ.Θηβαίων (σχετ. η υπ’ αριθ. 26/2014 απόφαση Οικον.Επιτροπής).
3. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση αδειών υπαίθριου – στάσιμου εμπορίου και πλανόδιου εμπορίου τύπου Β’.
4. Ανάκληση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου του κ. Σπυρίδη Ευστάθιου του Ιορδάνη.
5. Έγκριση της υπ’ αριθ. 22/2014 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δημοτικός Οργανισμός Θήβας η οποία αφορά την έγκριση ενεργειών έκδοσης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης συμβάσεων για την υλοποίηση της δράσης «Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής».
6. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας της προμήθειας ηλεκτρολογικών υλικών για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.
7. Κατανομή υπολοίπου ποσού ΣΑΤΑ 2013 για επισκευαστικές ανάγκες των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δ.Θηβαίων.
8. Κατανομή λειτουργικών δαπανών για …