Προσλήψεις προσωπικού

2 θέσεις ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ στο Πωλητήριο του Αρχαιολογικού Μουσείου Θηβών/ ΣΟΧ1Α/2019/Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

Δείτε εδώ την ΣΟΧ1Α/2019 του ΤΑΠΑ

ΑΔΑ: ΩΖΔΕ469ΗΔΗ-1ΝΥ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6και να την υποβάλουν ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας:

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ, Πανεπιστημίου 57, τ.κ. 10564 –Αθήνα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψη κας. Μπάκνη (τηλ. επικοινωνίας: 210-3722500). Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει μια μέρα μετά την τελευταία δημοσίευση στις εφημερίδες ή της ανάρτησής της στην Κεντρική Υπηρεσία μας, στις Περιφερειακές Υπηρεσίες μας(πωλητήρια μουσείων και αρχαιολογικών χώρων), όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις, καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των δήμων και ισχύει για δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες.

Προσοχή:Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαίαγια όλες τις κατά τόπους Υπηρεσίες του φορέα και αρχίζειαπό την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης ή ανάρτησηςτης παρούσας στο Νομό που αυτήθα δημοσιευθεί ή αναρτηθεί τελευταία,σύμφωνα με τα ανωτέρω.Οι ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων είναι από 12/09/2019 έως και 23/09/2019.