Νέα – Ανακοινώσεις

19η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Θήβα : 18-7-2013
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 20708

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
Πληροφορίες : Δ.Τσούγκα
Τηλ. : 22623-50608
FAX .: 22620-27628
Ταχ.Κώδικας : 32200
Π Ρ Ο Σ :

Σας αποστέλλουμε για ενημέρωσή σας την υπ’ αριθ. πρωτ. 20708/18-7-2013 πρόσκληση για την 19η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θηβαίων, η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Παλαιού Δημαρχείου-οδός Πινδάρου & Οιδίποδος, στις 22 ΙΟΥΛΙΟΥ του 2013, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19:30, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης :
1. Έκφραση γνώμης επί της υψομετρικής μελέτης της οδού μεταξύ Ο.Τ. 246 & Ο.Τ.248 και οδού νότια των ανωτέρω Ο.Τ. στην πόλη της Θήβας.

2. Έγκριση προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή οδού Καλαγέρη».

3. Έγκριση προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή ΧΥΤΑ Θήβας 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Βοιωτίας και έργα αποκατάστασης υφιστάμενου Χ.Δ.Α.

4. Έκφραση γνώμης για την νομιμοποίηση του κρηπιδώματος Β των λιμενικών έργων που έχουν κατασκευαστεί από την ΕΤΒΑ, ανήκουν κατά κυριότητα στο Δημόσιο και βρίσκονται στον όρμο Νούσας στη ΒΙ.ΠΕ Θίσβης Δ.Ε. Θίσβης, Δήμου Θηβαίων, Π.Ε. Βοιωτίας.

5. Ορισμός επιτροπής εκτίμησης ακινήτων που αφορά την υπ’ άριθ.1/2011 πράξη προσκύρωσης εντός του Ο.Τ. 238 της πόλης των Θηβών.

6. Λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένων εσόδων από καταλόγους ύδρευσης Δ.Ε. Θίσβης .

7. Αποδοχή ποσού 64.670,00 € από ΥΠ.ΕΣ. για 7η εντολή μεταφοράς πιστώσεων ΣΑΤΑ 2013 για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες.

8. Λήψη απόφασης για τη μεταστέγαση του 2ου Νηπιαγωγείου Θήβας και έναρξη της διαδικασίας για τη μίσθωση νέου χώρου για την στέγασή του σύμφωνα με το π.δ. 270/81.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒ…