Νέα – Ανακοινώσεις

11η Τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου-Δευτέρα 13 Μαϊου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Θήβα : 9-5-2013
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 12224
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
Πληροφορίες : Δ.Τσούγκα
Τηλ. : 22623-50608
FAX .: 22620-27628
Ταχ.Κώδικας : 32200

Π Ρ Ο Σ :

Σας αποστέλλουμε για ενημέρωσή σας την υπ’ αριθ. πρωτ. 12224/9-5-2013 πρόσκληση για την 11η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θηβαίων, η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Παλαιού Δημαρχείου-οδός Πινδάρου & Οιδίποδος, στις 13 ΜΑΪΟΥ του 2013, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1) Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με την τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου των Δημοτικών Επιχειρήσεων που επέρχεται με Νόμο που ψηφίστηκε πρόσφατα.

2) Τροποποίηση της με αρ. 106/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο : «Κατασκευή ανάπλασης οδού Πινδάρου Δήμου Θηβαίων», στο πλαίσιο του ?ξονα Προτεραιότητας 5 «Αειφόρος Ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής στην Περιφέρεια Στερεάς» του ΕΠ «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 2007 – 2013», αποδοχή χρηματοδότησης, ορισμό υπόλογου διαχειριστή και άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού.

3) Έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και τρόπου εκτέλεσης για το έργο «Βελτίωση και ενεργειακή αναβάθμιση καταστήματος δημοτικής αγοράς του Δήμου Θηβαίων».

4) Επικαιροποίηση – προσαρμογή της με αρ. 208/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την υποβολή πρότασης συγχρηματοδότησης της πράξης με τίτλο : «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης δημοτικών κτιρίων Δήμου Θηβαίων», στο πλαίσιο του ?ξονα Προτεραιότητας 1 «Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές – Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέ…