Τα Νέα του Δήμου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη διόρθωση τετραγωνικών μέτρων ακινήτων χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις μέχρι 31 Μαρτίου 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
* * * * * * * * * * *
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Θήβα, 04-02-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για τη διόρθωση τετραγωνικών μέτρων ακινήτων χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις μέχρι 31 Μαρτίου 2020

Σας ενημερώνουμε ότι στο άρθρο 51 παρ. 2 του ν. 4647/2019 (ΦΕΚ 204/Α/16-12-2019) ¨Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις” προβλέπεται ότι:
“Οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού, μπορούν να υποβάλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία μέχρι 31.3.2020, χωρίς την επιβολή προστίμων για τη μη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης. Διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές εκ των δηλώσεων του προηγούμενου εδαφίου υπολογίζονται και οφείλονται μόνο από την 1η.1.2020.”
Καλούνται οι ιδιοκτήτες ακινήτων του Δήμου μας , εφόσον διαπιστώνουν διαφορά ανάμεσα στα πραγματικά τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου τους με αυτά που δηλώνονται στον λογαριασμό του ρεύματος, να προβούν σε αίτηση διόρθωσης αυτών μέχρι την 31.03.2020. Σε διόρθωση επίσης καλούνται να προβούν εφόσον το ακίνητό τους έχει δηλωθεί για διαφορετική χρήση από την πραγματική.
Οι διαφορές θα υπολογίζονται από 01.01.2020.
Τα δικαιολογητικά που πρέπει κατ’αρχάς να προσκομιστούν είναι τα ακόλουθα:
1. Αίτηση (διαθέσιμη ΕΔΩ)
2. Λογαριασμός ρεύματος (και οι δύο όψεις)
3. Τίτλος ιδιοκτησίας
4. Πρόσφατο Ε9
5. Τυχόν τακτοποιήσεις αυθαιρέτων ή ημιυπαίθριων χώρων
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εσόδων του Δήμου μας στα τηλ: 2262 350 623 και 2262 350 624.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ