Τα Νέα του Δήμου

Τα νέα μέλη της Επιτροπής Τουρισμού του Δήμου Θηβαίων- Πρόεδρος η Ευαγγελία Τζουβελέκη

Με την υπ’ αρ. 280/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θηβαίων συγκροτήθηκε η Επιτροπή Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης, ως συμβουλευτικό όργανο του Δήμου, όπως προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 70 του Ν. 3582/2010 και μετά την εξέταση των αιτήσεων που κατατέθηκαν, έπειτα από δημόσια πρόσκληση του Δήμου.
Με την υπ’ αρ. 312/2019 απόφαση του Δ.Σ. , Πρόεδρος της Επιτροπής ορίστηκε η Δημοτική Σύμβουλος κα Ευαγγελία Τζουβελέκη- Ρεπούσκου.
Μέλη της επιτροπής ορίστηκαν οι ακόλουθοι:

Τακτικά Μέλη Αναπληρωματικά Μέλη
 ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τζουβελέκη-Ρεπούσκου  Ευαγγελία                                   (Δημοτική Σύμβουλος)  Χαρέμης Κων/νος

(Δημοτικός Σύμβουλος)

Κατσιμίχα Μαρίνα (Δημοτική Σύμβουλος)  Καλαμιώτης Σταμάτιος (Δημοτικός Σύμβουλος)
Δαγδελένης Απόστολος (Δημοτικός Σύμβουλος) Ρούσσος Χρήστος (Δημοτικός Σύμβουλος)
Νόκα Αθηνά (Δημοτική Σύμβουλος) Τραμπάκουλος Ηλίας (Δημοτικός Σύμβουλος)
 Ρωμανάς Παναγιώτης-Επαμεινώνδας (Δημοτικός Σύμβουλος)  Ρόκκας Ιωάννης-Μάριος (Δημοτικός Σύμβουλος)
 Τσότρα Μάρω-Σωτηρία,  εκπρόσωπος των ιδιοκτητών Τουριστικών Γραφείων Καφέ Παρασκευή –Μαρία εκπρόσωπος των ιδιοκτητών Τουριστικών Γραφείων
Θεοδώρου Στυλιανός,  εκπρόσωπος των ιδιοκτητών Ξενοδοχείων

 

 Μελετίου Γεώργιος,  εκπρόσωπος των ιδιοκτητών Ξενοδοχείων

 

Γκέλης Βασίλειος, εκπρόσωπος του Εμπορικού

Συλλόγου Θηβών

 Δημόπουλος Στέφανος, εκπρόσωπος του Εμπορικού Συλλόγου Θηβών
Καραμαγκιώλης Σωτήριος, εκπρόσωπος του Συλλόγου Φιλοπροόδων Θήβας(Σ.Φ.Ε) Καραμαγκιώλης Μενέλαος του Ιωάννη, εκπρόσωπος του Συλλόγου Φιλοπροόδων Θήβας(Σ.Φ.Ε)
Χαρατσής Παναγιώτης,  εκπρόσωπος της Ο.Ε.Β.Ε. επαρχίας Θηβών Καραμαγκιώλης Βασίλειος,  εκπρόσωπος της Ο.Ε.Β.Ε. επαρχίας Θηβών
Ζυγούρη Μαρία , Αρχαιολόγος
(Δημότισσα)
Λυμπέρη Ασημίνα, Διαχείριση Πολιτιστικής Κληρονομιάς  (Δημότισσα)
Χρήστου Ζωγραφιά, Καθηγήτρια ξένων γλωσσών

(Δημότισσα)

Γκέλης Άγγελος, εκπρόσωπος του Συλλόγου «Ενεργοί Πολίτες Θήβας»
Νίκας Χαράλαμπος, Διοίκηση Επιχειρήσεων- Μάρκετινγκ

(Δημότης)

Κατσάρας Βασίλειος, εκπρόσωπος της ΜΚΟ Γαργαφία

 

 

 

Τι είναι η Επιτροπή Τουριστικής Προβολής & Ανάπτυξης και ποιες αρμοδιότητες έχει:

Είναι ένα συμβουλευτικό όργανο του Δήμου και ασχολείται με την επεξεργασία και την εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο θεμάτων τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του δήμου.
Η Επιτροπή , σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της έχει τις εξής αρμοδιότητες:
– Τον προγραμματισμό και τη χάραξη της τουριστικής πολιτικής, το σχεδιασμό της τουριστικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της γενικότερης πολιτικής του Δήμου και τη διαμόρφωση και προώθηση των αναγκαίων ρυθμίσεων και των απαιτούμενων μέτρων εφαρμογής.
– Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τα αναγκαία μέτρα για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του τουριστικού τομέα και παρακολουθεί την απόδοσή του, ώστε να ενημερώνει σχετικά το Δημοτικό Συμβούλιο.
– Προτείνει προς το Δημοτικό Συμβούλιο τις κατευθύνσεις για τη μελέτη και κατάρτιση προγραμμάτων τουριστικής υποδομής και ανάπτυξης του Δήμου.
– Συνεργάζεται με τους συναρμόδιους επαγγελματικούς φορείς της τοπικής κοινωνίας για την εναρμόνιση των πολιτικών τους και το συντονισμό των δράσεων, με σκοπό την υποβοήθηση της τουριστικής ανάπτυξης και τη βελτίωση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας του τουρισμού του Δήμου.
– Συμμετέχει δια του προέδρου της και των άλλων μελών που θα ορίζει κάθε φορά με απόφασή της, στις εκπροσωπήσεις του Δήμου σε τοπικές, πανελλαδικές ή διεθνείς εκθέσεις που διοργανώνονται με θέμα τον τουρισμό , για την προβολή του Δήμου και την προώθηση των τοπικών τουριστικών προϊόντων.
– Το σχεδιασμό της πολιτικής για την υποβοήθηση της ποιοτικής αναβάθμισης των τουριστικών υπηρεσιών του Δήμου και ιδίως την αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη σύνταξη προτάσεων και διατύπωση γνώμης για την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων από το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό του περιεχομένου της διαδικασίας ελέγχου των τουριστικών επιχειρήσεων, την τήρηση της καθαριότητας, ευταξίας και ευπρεπούς εμφάνισης όλων των σημείων του δήμου που έχουν σχέση με τον τουρισμό και την εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο για τη λήψη μέτρων πραγματοποίησης των σκοπών αυτών. (Ως προς τις κανονιστικές αποφάσεις, η εν λόγω αρμοδιότητα ασκείται με την επιφύλαξη των κατά νόμο αρμοδιοτήτων άλλων οργάνων του Δήμου και ιδίως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
-Εξετάζει και αποφασίζει επί θεμάτων που παραπέμπονται σε αυτήν, μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατόπιν πρότασης του Δημάρχου ή από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου προ της εγγραφής τους στην ημερήσια διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου.
-Συμμετέχει, με εκπρόσωπο ή εκπροσώπους της, στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου κάθε φορά που συζητείται θέμα σχετικό με το αντικείμενό της.