Ανακοινώσεις ΔΕΥΑΘ, Τα Νέα του Δήμου

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ “ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ” ΤΗΣ ΘΗΒΑΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Σε συνέχεια αιτήματος-πρότασης που υποβλήθηκε από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Θήβας (ΔΕΥΑΘ), με την υπ’ αριθ. πρωτ. 3732/07-12-2018 (ΑΔΑ:ΨΞΦΨ7ΛΗ-4ΝΖ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας είχε ενταχθεί για χρηματοδότηση με ποσό συνολικής δαπάνης 795.000,00 ευρώ και επιλέξιμης δαπάνης 790.842,60 €, η Πράξη με τίτλο: «Επέκταση κεντρικής δεξαμενής ύδρευσης Θήβας και κατασκευή αγωγού διασύνδεσης με το δίκτυο διανομής» (MIS 5028216) στο Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα 2014 – 2020» στον άξονα προτεραιότητας «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Δικαιούχος της χρηματοδότησης και αρμόδιος φορέας για την υλοποίησή της είναι η ΔΕΥΑΘ.

Η εν λόγω Πράξη περιλαμβάνει τα κάτωθι δύο (2) υποέργα, με φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, που έχουν ως εξής:
Υποέργο 1: «Επέκταση κεντρικής δεξαμενής ύδρευσης Θήβας και κατασκευή αγωγού διασύνδεσης με το δίκτυο διανομής», προϋπολογισμού 787.500,00 € και επιλέξιμης δαπάνης 787.500,00 €. Με το έργο αυτό προβλέπεται η επέκταση με όγκο V=1.200 m3 της χωρητικότητας της κεντρικής δεξαμενής «Στρατοπέδου» της Θήβας και η κατασκευή αγωγού τροφοδοσίας νερού από τη δεξαμενή «Στρατοπέδου» στη δεξαμενή της «Ελληνογαλλικής» στη περιοχή Τάχι με συνολικό μήκος αγωγού ύδρευσης L=3.700m. Με την ολοκλήρωση του θα καλυφθούν με ασφάλεια οι ανάγκες της υδροδότησης της ΔΕ Θήβας και μελλοντικά της ΔΕ Βαγίων, καθώς με τον προβλεπόμενο αγωγό θα τροφοδοτούνται με νερό ο οικισμός Αμπελοχώρι και με την μελλοντική του επέκταση, σύμφωνα με την μελέτη που εκπονείται, ο οικισμός των Βαγίων.

Η δημοπράτηση του έργου έγινε την 25η Ιουλίου 2019 και με την με αριθμό 137/29-08-2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΘ το έργο ανατέθηκε στην Τεχνική Εταιρεία «ΚΑΔΜΟΣ ΑΕΤΕ». Η σύμβαση του έργου υπογράφτηκε την 31-10-2019 με συνολική δαπάνη 335.943,45 €, δηλαδή μέση έκπτωση Εμ=57,34 % και διάρκεια εκτέλεσης 12 μήνες.

Υποέργο 2: «Αγορά ακινήτου», προϋπολογισμού 7.500,00 € και επιλέξιμης δαπάνης 3.342,60 € (αντικειμενική αξία). Το εν λόγω υποέργο αφορά την αγορά ενός ακινήτου με σκοπό την κατασκευή της επέκταση της κεντρικής δεξαμενής «Στρατοπέδου», δεδομένου ότι το υπάρχον ακίνητο ιδιοκτησίας της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. όπου εδράζεται η υφιστάμενη δεξαμενή δεν επαρκεί για την άρτια κατασκευή της επέκτασης όγκου V=1.200 m3.

Η αγοραπωλησία του ακινήτου, επιφανείας 1.671,30 m2, έγινε την 09-05-2018 με το με αριθμό 3681/2018 συμβόλαιο και με τίμημα 7.500,00 €.

Τέλος, η Δ.Ε.Υ.Α. Θήβας με αίσθημα ευθύνης και με βασικό γνώμονα την εφαρμογή της σύγχρονης εθνικής και κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας, θα συμβάλλει με κάθε μέσο στην άρτια ολοκλήρωση της Πράξης, που σκοπό έχει την αντιμετώπιση του προβλήματος υδροδότησης των Δ.Ε. Θήβας (de facto πληθυσμός 25.479, ΕΛ.ΣΤΑΤ 2011) και μελλοντικά των Βαγίων (de facto πληθυσμός 3.226, ΕΛ.ΣΤΑΤ 2011), προκειμένου να παρέχεται πόσιμο νερό σε διαρκή ροή, σε ποσότητα επαρκή, με κατάλληλα ποιοτικά χαρακτηριστικά και απαλλαγμένο από κάθε υγειονομικό κίνδυνο. Στόχο δε έχει την ορθολογική διαχείριση του πόσιμου νερού και την προστασία του περιβάλλοντος, την βελτίωση της ποιότητας της ζωής του συνολικά εξυπηρετούμενου υδρευόμενου πληθυσμού και την διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΘ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΛΗΣ