Νέα – Ανακοινώσεις

Υπογράφηκε η σύμβαση για την ενταγμένη για χρηματοδότηση πράξη με τίτλο : «Βελτίωση και ενεργειακή αναβάθμιση του παλαιού Δημαρχείου Θήβας» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013».

Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου

Στις 27 Μαρτίου 2015 υπογράφηκε η σύμβαση με την Κοινοπραξία «Σταυρίδης Αναστάσιος – Γιαννακόπουλος Χρήστος» συνολικού προϋπολογισμού 200.320,63 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), από τα οποία το ποσό των 113.559,09 € αφορά τις επιλέξιμες παρεμβάσεις και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και το υπολειπόμενο ποσό χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ για το υποέργο με τίτλο : «Βελτίωση και ενεργειακή αναβάθμιση του παλαιού Δημαρχείου Θήβας», της ενταγμένης για χρηματοδότηση πράξης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» με τίτλο : «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης δημοτικών κτιρίων Δήμου Θηβαίων» συνολικού προϋπολογισμού 400.000,00 € .

Το αντικείμενο της προαναφερόμενης πράξης αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση του υφιστάμενου κτιρίου, του παλαιού Δημαρχείου του Δήμου Θηβαίων με παρεμβάσεις τόσο στα οικοδομικά του στοιχεία, όσο και στις ηλεκτρομηχανολογικές του εγκαταστάσεις.

Οι παρεμβάσεις που υλοποιούνται έχουν στόχο, μέσα από μια δυναμική και πολύπλευρη παρέμβαση στο κέλυφος και τα συστήματα, το κτίριο να καταστεί ενεργειακά αποδοτικό. Στα αναμενόμενα οφέλη των παρεμβάσεων συμπεριλαμβάνονται η μείωση του ετήσιου λειτουργικού κόστους του κτιρίου, αλλά και η βελτίωση των συνθηκών άνεσης και εργασίας στο εσωτερικό των χώρων. Επιπλέον θα εξοικονομηθούν χρήματα για το Δήμο καθώς στο κτίριο αυτό πρόκειται να μεταφερθεί, μετά το πέρας των εργασιών, η Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δ.Ο.Θ., από τον ενοικιαζόμενο χώρο όπου στεγάζεται σήμερα.

Το σύνολο των απαιτούμενων εργασιών θα έχει περαιωθεί έως τις 31/10/2015.