Νέα – Ανακοινώσεις

Υπ΄αριθ. 6/2015 πρόσκληση της Δημοτικής Κοινότητας Θήβας

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΗΒΑΣ

6η Συνεδρίαση

Θήβα 04/05/2015
Αριθ.Πρωτ: 10217

ΠΡΟΣ : (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Κοινότητας Θήβας» (?ρθρο 88 του Ν. 3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Θήβας που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 11η του μηνός Μαϊου έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΜΙΩΤΗΣ

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΗΒΑΣ ΣΤΙΣ 11/05/2015 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:10217/04-05-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (άρθρο 88 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)

1ο Θέμα Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, «Επιχείρηση
Μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος (οβελιστήριο-αναψυκτήριο)», επί τη
οδού Οιδίποδος 25, στη Θήβα , μετά από αίτηση του κ. Τέσση Στυλιανού του Γεωργίου

Εισηγητής: Δήμητρα Κολέσια
2ο Θέμα Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, «Επιχείρηση ανα-
ψυχής και μαζικής εστίασης πρόχειρου γεύματος (καφέ-αναψυκτήριο)», επί της
οδού Αγίου Αθανασίου (Ο.Τ. 449), στη Θήβα, μετά από αίτηση του κ. Σωτηρίου
Ανδρέα του Σταμάτη.

Εισηγητής: Δήμητρα Κολέσια
3ο Θέμα Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, «Επιχείρηση
Αναψυχής (καφέ μπαρ)», επί της οδού Επαμεινώνδα 83 (Ο.Τ. 335), στη Θήβα, μετά
από αίτηση του κ. Στρατέλου Ανδρέα του Παύλ…