Νέα – Ανακοινώσεις

Υπ΄αριθ. 13/2015 πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
——————— Θήβα: 22 / 5 / 2015
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Αριθ. Πρωτ: 12074
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πληρ.: Ευγενία Μπάκα
Συνεδρίαση: 13η

ΠΡΟΣ : (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (?ρθρο 75, Ν. 3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 26 Μαΐου 2015, ημέρα Tρίτη και ώρα 13.30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΙΤΣΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ. ΘΗΒΑΙΩΝ

Συνημμένα:
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΣΤΙΣ 22/ 5 / 2015 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 12074 / 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (άρθρο 75 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)

1o: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΒΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΩΝ» και κατακύρωση αποτελέσματος.
Εισηγητής: Μαρία Παγώνη, Πολιτικός Μηχανικός
2ο : Λήψη απόφασης για προθεσμία καταβολής οφειλών εισφοράς σε χρήμα σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 9 του ν. 1337/83 και επικαιροποίηση της με αριθ.338/2010 περί μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα.
Εισηγητής: Σωτηρία Κάστιζα, Πολιτικός Μηχανικός

3ο : Προέλεγχος Απολογισμού οικ. έτους 2014) (σύμφωνα με την παρ 1 του άρθρο
(σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 (κώδικας Δήμων- Κοινοτήτων)και την παρ. γ του άρθρου 72 του Ν. 3852/10.
Εισηγητής: Γεώργιος Ευγενίδης

4ο : Διάθεση πίστωσης ποσού 1.627,09 € για κατασκευή χώρων ταφής Νεκροταφείου Βαγίων.
Εισηγητής:…