Νέα – Ανακοινώσεις

Τετάρτη 17/4/2019 ενημέρωση από την «ΕΛΙΚΩΝΑΣ- -ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» για την 1η προκήρυξη του Τοπικού Προγράμματος CLLD-LEADER για υποβολή προτάσεων για έργα Ιδιωτικού χαρακτήρα στην περιοχή εφαρμογής του Νομού Βοιωτίας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
Γραφείο Τύπου
Ταχ. Δ/νση: Κύπρου 3
Ταχ.Κώδικας: 32 200
Τηλ: 2262 -3-50652
Fax: 2262-0- 27628
Εmail: dimosthivas@thiva.gr
Site: www.thiva.gr
Θήβα 9/4/2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Δήμος Θηβαίων σας προσκαλεί την Τετάρτη 17/4/2019 και ώρα 18:30 μ.μ. στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, στην ενημέρωση που θα πραγματοποιηθεί από την «ΕΛΙΚΩΝΑΣ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» για την 1η προκήρυξη του Τοπικού Προγράμματος CLLD-LEADER για υποβολή προτάσεων για έργα Ιδιωτικού χαρακτήρα στην περιοχή εφαρμογής του Νομού Βοιωτίας.
Θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση των προκηρυσσόμενων δράσεων, των επιλέξιμων δαπανών και η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στήριξης στο ΠΣΚΕ (Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων).
Δικαιούχοι της πρόσκλησης δύναται να είναι:
α. υφιστάμενες, είτε υπό ίδρυση επιχειρήσεις.
β. το νομικό πρόσωπο που έχει συστήσει την ΟΤΔ ή μέλος που την απαρτίζει
γ. εργαζόμενος σε ΝΠΙΔ εφόσον δεν κωλύεται από διατάξεις του καταστατικού της ΝΠΙΔ ή εργαζόμενος σε ΝΠΔΔ και στο Δημόσιο τομέα, που διαθέτει σχετική άδεια από Υπηρεσιακό Συμβούλιο ή άλλο αρμόδιο όργανο, για επιχειρηματική δραστηριότητα.
Οι επιλέξιμες δαπάνες στο πλαίσιο των επενδυτικών προτ…