Νέα – Ανακοινώσεις

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΘΗΒΑΙΩΝ-25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Θήβα : 21-11-2013
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 34000
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
Πληροφορίες : Δ.Τσούγκα
Τηλ. : 22623-50608
FAX .: 22620-27628
Ταχ.Κώδικας : 32200
Π Ρ Ο Σ :

Σας αποστέλλουμε για ενημέρωσή σας την υπ’ αριθ. πρωτ. 34000/21-11-2013 πρόσκληση για την 33η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θηβαίων, η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Παλαιού Δημαρχείου-οδός Πινδάρου & Οιδίποδος, στις 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ του 2013, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 18:30, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. 6η Τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης – Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Θηβαίων έτους 2013.
2. 6η Αναμόρφωση Δημοτικού Προϋπολογισμού οικ.έτους 2013.
3. Λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του υποέργου : «Μεταφορά δικτύων ΔΕΗ» που θα εκτελεστεί στην περιοχή ανάπλασης πεζόδρομου οδού Επαμεινώνδα».
4. Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο : «Βελτίωση δημοτικών οδών Δήμου Θηβαίων 2014».
5. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο : «Βελτίωση γηπέδου ποδοσφαίρου στο Τ.Δ. Αμπελοχωρίου».
6. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας του διαγωνισμού για την προμήθεια σάκων απορριμμάτων μεγάλων διαστάσεων για τις ανάγκες της υπηρεσίας Περιβάλλοντος – Πρασίνου – Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.
7. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών στην εταιρεία «ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕΒΕ» σύμφωνα με την 1513/2012 απόφαση του ΣΤΕ.
8. Λήψη απόφασης και διάθεση πίστωσης ποσού για την διοργάνωση ημερίδας του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ. ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ