Νέα – Ανακοινώσεις

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου-Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 19:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Θήβα : 5-10-2012
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 26505
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
Πληροφορίες : Δ.Τσούγκα
Τηλ. : 22623-50608
FAX .: 22620-27628
Ταχ.Κώδικας : 32200
Π Ρ Ο Σ :

Σας κοινοποιούμε την υπ’ αριθ. πρωτ. 26505/5-10-2012 πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θηβαίων, η θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων αυτού (Παλαιό Δημαρχείο-οδός Πινδάρου & Οιδίποδος) την 9 του μηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 19:00 , σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης, για ενημέρωσή σας :

1) 3η Τροποποίηση Προγράμματος Επενδύσεων – Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Θηβαίων έτους 2012.

2) Χρησιμοποίηση ποσοστού 12% από τη ΣΑΤΑ για κάλυψη υποχρεωτικών δαπανών και αναμόρφωση του Δημοτικού προϋπολογισμού οικ.έτους 2012.

3) Έγκριση των όρων λήψης δανείου ποσού 4.400.000,00€ από αναγνωρισμένο πιστωτικό ίδρυμα (σχετ. η υπ’ αριθ. 390/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ.Θηβαίων).

4) Λήψη απόφασης για τρόπο εκτέλεσης και έγκριση μελέτης του έργου με τίτλο : «Βελτίωση κτηρίου παλαιού Δημαρχείου Βαγίων και μετατροπή του σε χώρο άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων».

5) Υποβολή πρότασης συγχρηματοδότησης της πράξης με τίτλο : «Βελτίωση κτηρίου παλαιού Δημαρχείου Βαγίων και μετατροπή του σε χώρο άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων», στο πλαίσιο του ?ξονα 4 «Προσέγγιση LEADER» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ) του Μέτρου 41 του Τοπικού Προγράμματος Leader Βοιωτίας.

6) Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης της μελέτης του έργου : «Βελτίωση κτηρίου παλαιού Νοσοκομείου για δημιουργία κέντρου τουριστικής πληροφόρησης και ψηφιακής προβολής για την πολιτιστική κληρονομιά της Θήβας».