Νέα – Ανακοινώσεις

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Θηβαίων-Δευτέρα 20 Ιανουαρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Θήβα : 16-1-2014
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 1451
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
Πληροφορίες : Δ.Τσούγκα
Τηλ. : 22623-50608
FAX .: 22620-27628
Ταχ.Κώδικας : 32200
Π Ρ Ο Σ :

Σας αποστέλλουμε για ενημέρωσή σας την υπ’ αριθ. πρωτ. 1451/16-1-2014 πρόσκληση για την 1η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θηβαίων, η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Παλαιού Δημαρχείου-οδός Πινδάρου & Οιδίποδος, στις 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ του 2013, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 18:30, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης :
1. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο : «Διαχείριση ευπαθών κοινωνικών ομάδων του Δήμου Θηβαίων», στην πρόσκληση 59 του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης “ΕΦΔ ΕΕΤΑΑ”, στο πλαίσιο του ?ξονα Προτεραιότητας 2 «ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση».
2. Αποδοχή της 1ης τροποποίησης της απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο : «Βελτίωση – ανάπλαση κεντρικής πλατείας ΤΚ Λεύκτρων Δήμου Θηβαίων» στο πλαίσιο του ?ξονα 3 «Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013».
3. Έγκριση 2ης παράτασης εργασιών για το έργο : «Κατασκευή ανάπλασης οδού Πινδάρου Δ.Θηβαίων» με MIS431318.
4. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : «Αξιοποίηση Υδρευτικής γεώτρησης Αγίας Σωτήρας».
5. Έγκριση παράταση προθεσμίας του έργου “Κατασκευή οδού σύνδεσης τοπικών κοινοτήτων Λεύκτρων -Καπαρελλίου πλησίον καναλιού της ΕΥΔΑΠ του Δήμου Θηβαίων”.
6. Λήψη απόφασης περί της αποξήλωσης τμήματος της Πλατείας της Τ.Κ. Αμπελοχωρίου του Δ. Θηβαίων (θέμα από αναβολή).