Τα Νέα του Δήμου

Συμμετοχή του Δήμου Θηβαίων στο εργαστήρι για την Κυκλική Οικονομία του Υπουργείου Περιβάλλοντος

Στο πρώτο εργαστήρι με θέμα τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία (CE in S3) σύμφωνα με την στρατηγική της έξυπνης εξειδίκευσης, που διοργανώθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το EIT Climate-KIC Hub Greece and Europe , στον Αμφιθέατρο του Υπουργείο στις 19 Σεπτεμβρίου, συμμετείχε εκ μέρους του Δήμου Θηβαίων ο Αντιδήμαρχος κ. Αναστάσιος Καμούτσης.
Το επίκεντρο αυτού του εργαστηρίου ήταν η παρουσίαση της χαρτογράφησης των βασικών πτυχών της Εθνικής Στρατηγικής για την Κυκλική Οικονομία σε σχέση με τις Στρατηγικές Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Ειδίκευση (RIS3) και τη συζήτηση για την εφαρμογή αυτών των στρατηγικών στο πλαίσιο προσδιορισμού των αναγκών και των δυνάμεων στην Ελλάδα.
Ειδικότερα, η Ε.Ε. έχει θέσει ένα φιλόδοξο σχέδιο για την υιοθέτηση και την εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας. Το σχέδιο προβλέπει ότι μέχρι το 2030 η ενσωμάτωση του CE θα οδηγήσει σε εξοικονόμηση άνω των 600 δισ. ευρώ για τις επιχειρήσεις της ΕΕ, θα δημιουργήσει 580.000 νέες θέσεις εργασίας και θα συμβάλει στη μείωση των 450 εκατ. τόνων αερίων θερμοκηπίου.
Τα κράτη μέλη είναι βασικοί παράγοντες της μετάβασης της Ευρώπης σε κυκλική οικονομία. Η υιοθέτηση της κυκλικής οικονομίας (CE) σε κάθε χώρα θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τα στρατηγικά της δεδομένα και να εντοπίσει τα πλεονεκτήματα και τις ανάγκες που καθορίζονται στις στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης (S3) της κάθε χώρας.
Στο παρελθόν, τα έργα κυκλικής οικονομίας δεν θα μπορούσαν να ωφεληθούν πλήρως από τα S3s λόγω των διαφορετικών απαιτήσεων των μέσων χρηματοδότησης και σε ορισμένες περιπτώσεις της έλλειψης προτεραιοτήτων CE που ενσωματώνονται στις ίδιες τις στρατηγικές.
Προκειμένου όλες οι πτυχές της κυκλικής οικονομίας (αποδοτικότητα των πόρων, σχεδιασμός, βιοοικονομία, ψηφιοποίηση, νέα επιχειρηματικά μοντέλα, εκπαίδευση CE κ.λπ.) να διεγερθούν , το CE πρέπει να ενσωματωθεί στο S3 οριζόντια. Το 2019 είναι μια πραγματικά στρατηγική στιγμή για να ευθυγραμμιστεί αυτή η υιοθέτηση στα σχέδια δράσης της ΕΕ για το CE, καθώς επί του παρόντος τα S3 υπόκεινται σε αξιολόγηση και βρίσκονται υπό αναθεώρηση με βάση εμπειρίες του παρελθόντος.