Νέα – Ανακοινώσεις

Συμμετοχή του Δήμου Θηβαίων στον Σύνδεσμο Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου

Συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο η συμμετοχή του νέου διευρυμένου Δήμου Θηβαίων ως μέλος στο Σύνδεσμο Δήμων και Κοινοτήτων με την επωνυμία «Σύνδεσμος Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου (Σ.Π.Ο.Α.Κ.) «Ο ΑΡΙΩΝ».
Το Σώμα αποφάσισε:
Α) Τη συμμετοχή του Δήμου Θηβαίων στο Σύνδεσμο Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου (Σ.Π.Ο.Α.Κ.) «Ο ΑΡΙΩΝ».
Β) Τον ορισμό ως αντιπροσώπων στον παραπάνω Σύνδεσμο των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ.:
1. Σκαλή Γεώργιου (Αντιδημάρχου Δ.Ε Θίσβης)
2. Νίκα Παναγιώτη (Δημοτικός Σύμβουλος)
3. Χαλβατζή Σταμάτιου (επικεφαλής ελάσσονος μειοψηφίας
Σκοποί του Συνδέσμου όπως αναφέρεται στην πράξη σύστασης αυτού (ΦΕΚ 164/Β/1993) είναι:
α) Η διάσωση, προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση του περιβάλλοντος και οικοσυστήματος της περιοχής του Κορινθιακού Κόλπου.
β) Η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των κατοίκων σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.
γ) Ο προγραμματισμός και η εκτέλεση έργων αναπτυξιακού χαρακτήρα καθώς και η εκπόνηση, επεξεργασία και υλοποίηση προγραμμάτων προστασίας του περιβάλλοντος.
δ) Η αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων σε εθνικό, κοινοτικό και διεθνές επίπεδο, για την οικολογική προστασία και ανάπτυξη της περιοχής του Κορινθιακού Κόλπου.
ε) Ο εντοπισμός και ο έλεγχος κάθε θαλάσσιας, ατμοσφαιρικής και επίγειας μορφής ρύπανσης στην περιοχή δραστηριότητας του Συνδέσμου.
Στ) Η λήψη μέτρων για την εν γένει καθαριότητα της περιοχής.
ζ) Η παροχή επιστημονικής υποστήριξης στα μέλη του και η ανάληψη πρωτοβουλιών σε θέματα χωροταξίας και περιβάλλοντος.
η) Η διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων και προγραμμάτων κατάρτισης για εκπροσώπους και στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης και δημότες.
θ) Η ανάπτυξη συνεργασίας με άλλους τοπικούς και κεντρικούς φορείς για την πρόσφορη αξιοποίηση όλων των προαναφερομένων σκοπών.