Νέα – Ανακοινώσεις

Συγκρότηση επιτροπής κρίσης ικανότητας νέων κυνηγών

Συγκρότηση επιτροπής κρίσης ικανότητας νέων κυνηγών

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 3010/112539/27-7-2018 (ΑΔΑ: 672ΧΟΡ10-ΩΥΞ) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στ. Ελλάδας, συγκροτείται τριμελής επιτροπής ικανότητας νέων κυνηγών αποτελούμενη από τα παρακάτω μέλη:

Σάββας Κατσιάνης, Δασολόγος, ως πρόεδρος της Επιτροπής αναπληρούμενος από τον Τσιάρα Παναγιώτη, Δασοφύλακα
Λουκάς Χατζηδούρος, Δασοφύλακας, με αναπληρωτή τον Μπαμπαλή Παναγιώτη, Δασοφύλακα.
Τον Πρόεδρο του Κ.Σ. Θηβών, αναπληρούμενο από τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου.
Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται ο γραμματέας του Κ.Σ. Θηβών

Έργο της επιτροπής θα είναι η εξέταση των υποψήφιων κυνηγών που εφοδιάζονται για πρώτη φορά με άδεια θήρας, των κυνηγών που έχουν καταδικαστεί τουλάχιστον δύο (2) φορές για παράβαση περί θήρας διατάξεων και των κυνηγών που δεν έχουν ανανεώσει την άδεια θήρας τα τελευταία επτά (7) χρόνια συνεχόμενα.
Η επιτροπή θα συνέρχεται στα γραφεία του Δασαρχείου Θηβών δύο (2) φορές κάθε μήνα και ειδικότερα την πρώτη Πέμπτη ημέρα της εβδομάδας κάθε 15/νθήμερου και κατά τις ώρες που θα προσκομισθούν απ’ αυτές. Σε περίπτωση που η παραπάνω ημέρα συμπέσει με αργία ή εξαιρέσιμη, οι επιτροπές θα συνεδριάζουν της αμέσως επόμενη Πέμπτη την ίδια ώρα.
Αναλυτικά η διαδικασία των εξετάσεων θα γίνεται σύμφωνα με όσα αναγράφονται στο κεφάλαιο Γ της αριθμ. 12594/346/28-1-2013 (ΦΕΚ 224/Β/2013) απόφασης του Αν. Υπουργού ΥΠΕΚΑ.
Η παρούσα ισχύει από την έκδοσή της και λήγει με τη λήξη της κυνηγετικής περιόδου (2018-2019) και είναι χωρίς αμοιβή.