Νέα – Ανακοινώσεις

Συγκρότηση Επιτροπής Απογραφής Δήμου Θηβαίων

Σας ενημερώνουμε ότι με εντολή του Δημάρχου Θηβαίων κ. Σπύρου Νικολάου, συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη από το νόμο Επιτροπή Απογραφής.
Έργο της Επιτροπής, η οποία απαρτίζεται από Αιρετούς και Υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου, είναι η αποτύπωση των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων καθώς και των διαθέσιμων χρηματικών μέσων, όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στην υπ’ αριθμ. 74445/29-12-2010 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών.
Η Επιτροπή Απογραφής ολοκληρώνει το έργο της έως την 28-2-2011 και παραδίδει αντίγραφο της έκθεσης απογραφής στο δήμαρχο και στον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου. Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής συγκαλεί την επιτροπή αμέσως και εντός της προβλεπόμενης από την κείμενη νομοθεσία προθεσμίας. Η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την καταχώριση της απογραφής έναρξης στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών του δήμου, καθώς και για τον ορισμό ορκωτού ελεγκτή – λογιστή και του αναπληρωτή του, για τον έλεγχο της απογραφής έναρξης.
Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Θηβαίων «Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η ολοκλήρωση της Απογραφής στον Καλλικρατικό Δήμο Θηβαίων εντός του χρονοδιαγράμματος ώστε να προγραμματιστούν οι δράσεις και να ξεκινήσει η υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδίου του Δήμου μας».