Νέα – Ανακοινώσεις

Ρυθμίσεις οφειλών υπόχρεων δημοτικών τελών, φόρων, εισφορών και προστίμων κ.λ.π. εκτός των προστίμων αυθαιρέτων κατασκευών . Προθεσμία υποβολής των δηλώσεων και των αιτήσεων προς υπαγωγή στη ρύθμιση του άρθρου 54 του Ν. 3979/2011, η 05/12/2011