Ανακοινώσεις ΔΕΥΑΘ, Τα Νέα του Δήμου

Ρυθμίσεις οφειλών προς τη ΔΕΥΑΘ έως 100 δόσεις μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2019

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Θήβας Θήβα 11/12/2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Δ.Ε.Υ.Α. Θήβας παρέχει τις υπηρεσίες ύδρευσης – αποχέτευσης στην περιοχή αρμοδιότητας της και ειδικότερα το πολύ σημαντικό έργο της αδιάλειπτης παροχής νερού σε επαρκή ποσότητα και σε κατάλληλη ποιότητα σε όλους τους καταναλωτές, καθώς και της συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης των υγρών αποβλήτων συμβάλλοντας στην προστασία και ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων, με προτεραιότητες τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος.
Για την απρόσκοπτη παροχή των υπηρεσιών της και τη βιωσιμότητα της Επιχείρησης ως κοινωφελής και μη κερδοσκοπική, θα πρέπει και οι χρήστες να δείξουν την απαιτούμενη συνέπεια ως προς την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους. Ληξιπρόθεσμη οφειλή είναι αυτή η οποία έχει βεβαιωθεί με λογαριασμό και για την οποία έχει παρέλθει η αναγραφόμενη προθεσμία πληρωμής.
Σε εφαρμογή του Ν. 4611/2019 και της με αριθμό 181/04-10-2019απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. υπενθυμίζει στους οφειλέτες της, ιδιοκτήτες του υδροδοτούμενου ακινήτου ή ενοικιαστές-υπόχρεους της παροχής,τη δυνατότητα ρύθμισης για την καταβολή του συνόλου των ανεξόφλητων ληξιπρόθεσμων οφειλών (βεβαιωμένο κεφάλαιο οφειλής και τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής) από λογαριασμούς των παρεχόμενων υπηρεσιών της.
Ο αριθμός των δόσεων της ρύθμισης μπορεί να φτάσει τις εκατό (100), ενώ η κάθε δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από είκοσι ευρώ (20€).
Η οφειλή απαλλάσσεται από τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής κατά ποσοστό ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων. Με εφάπαξ καταβολή του κεφαλαίου οφειλής θα αφαιρούνται κατά ποσοστό 100% οι προσαυξήσεις λόγω τόκων.
Με την αποδοχή της ρύθμισης και την τήρησή της:
• Αναστέλλεται η λήψη και εκτέλεση αναγκαστικών μέτρων που αφορούν τις οφειλές της ρύθμισης
• Απαλλάσσεται η βασική οφειλή (κεφάλαιο και τόκοι) από περαιτέρω προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής κατά το χρονικό διάστημα που διαρκεί η ρύθμιση.
• Παρέχεται στον οφειλέτη αναστολή της διαδικασίας διακοπής της υδροδότησης γιατη ρυθμισμένη οφειλή.
Σε περίπτωση που έχει γίνει διακοπή της υδροδότησης γίνεται επανασύνδεση αυτής κατόπιν υποβολής αιτήσεως.
Η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. θα δέχεται αιτήσεις για υπαγωγή στη ρύθμιση έως και την 31η Δεκεμβρίου 2019.
Η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. παρακαλεί
1. τους χρήστες (ιδιοκτήτες ή υπόχρεους) να ανταποκριθούν και να εξοφλήσουν εκκρεμείς οφειλές λογαριασμών τους ή να προβούν σε ρύθμιση καταβολής τους, προκειμένου να αποφευχθούν οι προβλεπόμενες ενέργειες από το νόμο και τον Κανονισμό της επιχείρησης για την άμεση είσπραξη οφειλών και να μην προβεί στην έσχατη λύση, τη διακοπή της υδροδότησης.
2. τους ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν είναι υπόχρεοι λογαριασμών κατανάλωσης αλλά το ενοικιάζουν ή το παραχωρούν, να επικοινωνήσουν με την επιχείρηση προκειμένου να ενημερωθούν για την ύπαρξη οφειλών για τις οποίες είναι συνυπόχρεοι σύμφωνα με τον Ν. 1069/80.
3. τους οφειλέτες να προσέλθουν εγκαίρως στη Δ.Ε.Υ.Α.Θ. για τη ρύθμιση των οφειλών τους και πριν την 31η Δεκεμβρίου για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πολύωρης αναμονής τους.
Πληροφορίες στο Τμήμα Καταναλωτών, τηλ. 2262022547.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Θ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΛΗΣ