Νέα – Ανακοινώσεις

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΒΟΙΩΤΙΑΣ
———————                    Θήβα:  4 / 7 / 2019
ΔΗΜΟΣ  ΘΗΒΑΙΩΝ                    Αριθ. Πρωτ:  13458
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πληρ.: Μ. Δαγδελένη
Συνεδρίαση:  15η
ΠΡΟΣ: (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 8η Ιουλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ  ΚΙΤΣΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ. ΘΗΒΑΙΩΝ

Συνημμένα: Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΣΤΙΣ 8/7/2019 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 13458/4–7-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (άρθρο 75 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)

 1. Ανάκληση της υπ αριθ. 77/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη νέας απόφασης για την 3η Αναμόρφωση του Π/Υ οικ. έτους 2019.
  Εισηγητής: Π/νη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
 2. Λήψη απόφασης για την επιβολή τελών χρήσης χώρων εμποροπανήγυρης έτους 2019 στην πόλη της Θήβας.
  Εισηγητής:  Αλεξάνδρα Τζαφέρη Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας, Προμηθειών, Υπηρεσιών
 3. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού Ι του διαγωνισμού του έργου : ΔΗΜΟΤΙΚΉ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΘΗΒΑΣ 2018.
  Εισηγητής: Μαρία Παγώνη Τμήμα Μελετών και Επιβλέψεων Τεχνικής Υπηρεσίας
 4. Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεωλυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι”, σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 4509/2017 και την 13022/19-4-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1377/τ.Β’/24-4-2018), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 44173/24-8-2018 (ΦΕΚ3656/τ.Β’/27-8-2018) και ισχύει, για την υλοποίηση του έργου : “Βελτίωση πρόσβασης σε αγροτικές οδούς της ΔΕ Θήβας”.
  Εισηγητής: Κατερίνα Θαλάσση Γραφείο Προγραμματισμού
 5. Λήψη απόφασης για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Θήβας, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των  όρων του διαγωνισμού.
  Εισηγητής:  Ιωάννης Σουλιώτης Γραφείο Προμηθειών
 6. Λήψη απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού της μελέτης με τίτλο : ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕ ΒΑΓΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΩΓΟ ΤΟΥ ΜΟΡΝΟΥ.
  Εισηγητής: Μαρία Παγώνη Τμήμα Μελετών και Επιβλέψεων Τεχν. Υπηρεσίας
 7. Έγκριση του πρακτικού ΙΙ της επιτροπής ανοιχτού διαγωνισμού για την σύναψη δημόσιας ηλεκτρονικής σύμβασης κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ, ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΘΗΒΑΣ, ΘΙΣΒΗΣ, ΠΛΑΤΑΙΩΝ».  (μετά από αναβολή)
  Εισηγητής:  Αναστασία Δημητριάδου Τμήμα Μελετών και Επιβλέψεων
 8. Λήψη απόφασης για τη διενέργεια, την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και την κατάρτιση όρων συνοπτικού διαγωνισμού για ανάθεση εργασιών με τίτλο: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ   ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ» για τις ανάγκες   του Δήμου Θηβαίων
  Εισηγητής: Σοφία Χαριζάνη Γραφείο Προμηθειών

Αποδέκτες Πίνακα Διανομής:  κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους  ΤΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ
1)    ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ          ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2)    ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ      ΙΩΑΝΝΗΣ
3)    ΣΤΑΙΚΟΣ              ΑΛΕΚΟΣ
4)    ΧΑΡΕΜΗΣ                     ΚΩΝ/ΝΟΣ
5)    ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ                  ΚΩΝ/ΝΟΣ
6)    ΤΡΙΑΝΤΗ                       ΚΩΝ/ΝΑ
7)     ΤΟΥΛΟΥΜΑΚΟΣ         ΑΝΤΩΝΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ

1)    ΜΗΤΣΑΚΗΣ                    ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2)    ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ      ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3)    ΚΟΝΤΟΥ                         ΙΟΥΛΙΑ
4)    ΚΙΟΥΣΗΣ                        ΘΩΜΑΣ
5)    ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ     ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Παρακαλούνται τα τακτικά μέλη σε περίπτωση απουσίας τους από τη συνεδρίαση να ενημερώσουν τον αναπληρωτή τους.