Νέα – Ανακοινώσεις

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
——————— Θήβα: 12/7/2019
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Αριθ. Πρωτ: 14144
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πληρ.: Μ. Δαγδελένη
Συνεδρίαση: 16η
ΠΡΟΣ: (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 16η Ιουλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΙΤΣΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ. ΘΗΒΑΙΩΝ

Συνημμένα: Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΣΤΙΣ 16/7/2019 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 14144/12–7-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (άρθρο 75 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)

 1. Κατακύρωση αποτελέσματος του διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων ΔΟΘ, ΔΗΚΕΘ, ΔΕΥΑΘ και των σχολικών επιτροπών.
  Εισηγητής: Σοφία Χαριζάνη Γραφείο Προμηθειών
 2. Έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων και μικρών απορριμματοδεκτών για τις ανάγκες λειτουργίας του Δήμου Θηβαίων.
  Εισηγητής: Σοφία Χαριζάνη Γραφείο Προμηθειών
 3. Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας ειδών τροφίμων, για τις ανάγκες λειτουργίας του «ΔΟΘ» μετά από διαπραγμάτευση & για λόγους κατεπείγοντος για όσες κατηγορίες δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά.
  Εισηγητής: Σοφία Χαριζάνη Γραφείο Προμηθειών
 4. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού Ι για την ανάδειξη αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας του Δήμου Θηβαίων».
  Εισηγητής: Ευάγγελος Ζήσης Τεχνική Υπηρεσία
 5. Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης προσφορών και κατακύρωση αποτελέσματος του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την προμήθεια οχημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Θηβαίων.
  Εισηγητής: Ιωάννης Σουλιώτης Γραφείο Προμηθειών

Αποδέκτες Πίνακα Διανομής: κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1) ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2) ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
3) ΣΤΑΙΚΟΣ ΑΛΕΚΟΣ
4) ΧΑΡΕΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
5) ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
6) ΤΡΙΑΝΤΗ ΚΩΝ/ΝΑ
7) ΤΟΥΛΟΥΜΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1) ΜΗΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2) ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3) ΚΟΝΤΟΥ ΙΟΥΛΙΑ
4) ΚΙΟΥΣΗΣ ΘΩΜΑΣ
5) ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Παρακαλούνται τα τακτικά μέλη σε περίπτωση απουσίας τους από τη συνεδρίαση να ενημερώσουν τον αναπληρωτή τους.