Νέα – Ανακοινώσεις

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
——————— Θήβα: 27 / 11 / 2018
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Αριθ. Πρωτ: 24234
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πληρ.: Μ. Δαγδελένη
Συνεδρίαση: 25η Έκτακτη
ΠΡΟΣ : (όπως ο πίνακας αποδεκτών)
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (?ρθρο 75, Ν. 3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 28η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
Η συνεδρίαση αυτή κρίνεται κατεπείγουσα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/10 γιατί εκ παραδρομής δεν έγινε εγγραφή της νέας διαμορφωμένης πίστωσης μετά την επικαιροποίηση της μελέτης της δράσης με τίτλο «Κατασκευή Παιδικών Χαρών».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ