Νέα – Ανακοινώσεις

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής-Δευτέρα 4 Μαρτίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
——————— Θήβα: 28 / 2 /2013
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Αριθ. Πρωτ: 5519

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πληρ.: Μαρία Δαγδελένη

Συνεδρίαση: 4η

ΠΡΟΣ : (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (?ρθρο 75, Ν. 3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 4 Μαρτίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΠΕΤΡΑΙΝΑΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ. ΘΗΒΑΙΩΝ

Συνημμένα:
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΣΤΙΣ 4/3/2013 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 5519/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (άρθρο 75 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)

1ο : Λήψη απόφασης για την συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών και αξιολόγησης προσφορών για δημοπρασίες που διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 28/80 και ορισμός μελών της Οικονομικής Επιτροπής μετά των αναπληρωτών τους, ως μελών της Επιτροπής αυτής.
Εισηγητής: Οικονομική Υπηρεσία, Γεωργία Καλατζή

2ο : Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την ανάδειξη μελών της επιτροπής για την διεξαγωγή δημοπρασιών και αξιολόγηση προσφορών για τις δημοπρασίες που διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 28/80 και συγκρότηση αυτής.
Εισηγητής: Οικονομική Υπηρεσία, Γεωργία Καλατζή

3ο : Έγκριση πρακτικού κλήρωσης ορισμού μελών, τακτικών και αναπληρωματικών, της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Βελτίωση γηπέδου ποδοσφαίρου στα Τ.Δ. Αμπελοχωρίου».
Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία, Παλόγος Γ…