Νέα – Ανακοινώσεις

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής- 19-6-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
——————— Θήβα: 15/ 6 /2012
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Αριθ. Πρωτ: 15648

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πληρ.: Μαρία Δαγδελένη

Συνεδρίαση: 17η

ΠΡΟΣ : (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (?ρθρο 75, Ν. 3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 19 Ιουνίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

Συνημμένα:
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΣΤΙΣ 11/6/2012 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 15648/15-6-2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (άρθρο 75 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)

1ο : 2.1 Τροποποίηση Προγράμματος Επενδύσεων- Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Θηβαίων έτους 2012
Εισηγητής: Λ. Σερβετάς, Ι. Φούκας, Β. Τσαμαδιά

2ο : 4η Αναμόρφωση Δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2012.
Εισηγητής: Ευαγγελία Πήλιουρη-Οικονομική Υπηρεσία

3ο : Κατάρτιση των όρων δημοπράτησης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2012», έγκριση του πρακτικού κλήρωσης μελών της επιτροπής που θα διενεργήσει το διαγωνισμό και διάθεση σχετικής πίστωσης.
Εισηγητής: Δημήτριος Αναστασίου Τ.Υ.Δ.Θ.

4ο : Απόδοση εντάλματος προπληρωμής του υπολόγου δημοτικού υπαλλήλου Λοχαϊτη Κων/νου, ποσού 250,00 ευρώ (σχετ. η με αριθ. 226/2012 Αποφ.Ο.Ε.
Εισηγητής: Λοχαϊτης Κων/νος

5ο : Διάθεση πίστωσης ποσού 9.963,00 € για δαπάνη από εργασίες επισκευής μεταλλικών κάδων απορριμμάτων