Νέα – Ανακοινώσεις

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
——————— Θήβα: 04/04/2013
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Αριθ. Πρωτ: 9184

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πληρ.: Μαρία Δαγδελένη

Συνεδρίαση: 7η

ΠΡΟΣ : (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (?ρθρο 75, Ν. 3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 8 Απριλίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12η μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΠΕΤΡΑΙΝΑΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ. ΘΗΒΑΙΩΝ

Συνημμένα:
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΣΤΙΣ 8/4/2013 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 9184/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (άρθρο 75 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)

1ο : Έγκριση πρακτικού κλήρωσης ορισμού μελών, τακτικών και αναπληρωματικών, της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Κατασκευή υγρομόνωσης-ανακατασκευή τουαλετών ΤΕΕ Θήβας».
Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία κ. Σταματία Κυλάφη

2ο : Έγκριση πρακτικού κλήρωσης ορισμού μελών, τακτικών και αναπληρωματικών, της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Ανακατασκευή Δημοτικών οδών Θήβας 2009».
Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία κ. Νικολιδάκη Κλεοπάτρα

3ο : Έγκριση πρακτικού κλήρωσης ορισμού μελών, τακτικών και αναπληρωματικών, της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Κατασκευή πεζοδρομίων-οδών στο Πυρί και στο Συνοικισμό».
Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία κ. Νικολιδάκη Κλεοπάτρα.

4ο : Έγκρισ…