Νέα – Ανακοινώσεις

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής-10 Σεπτεμβρίου 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
——————— Θήβα: 6 / 9 /2012
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Αριθ. Πρωτ: 23693

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πληρ.: Μαρία Δαγδελένη

Συνεδρίαση: 24η

ΠΡΟΣ : (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (?ρθρο 75, Ν. 3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 10 Σεπτεμβρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12η μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

Συνημμένα:
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΣΤΙΣ 10/9/2012 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 23693/6-9-2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (άρθρο 75 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)

1ο : 2.2 Τροποποίηση Προγράμματος Επενδύσεων – Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Θηβαίων έτους 2012
Εισηγητής: Γραφείο Προγραμματισμού Τεχνική Υπηρεσία

2ο : Διάθεση πίστωσης ποσού 200,00 ευρώ για δαπάνη φωτοτυπιών (σχεδίων).
Γεωργία Καλατζή – Οικονομική Υπηρεσία

3ο : Διάθεση πίστωσης ποσού 731,85 € για την προμήθεια ηλεκτρικών κινητήρων FCU στα πλαίσια των εργασιών βελτίωσης του κλιματισμού του Δημαρχείου
Εισηγητής: Γεωργία Καλατζή – Οικονομική Υπηρεσία

4ο : Διάθεση πίστωσης ποσού 4.000,00 € για δαπάνη προμήθειας δύο μοτοποδηλάτων για το Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου
Εισηγητής: Γεωργία Καλατζή – Οικονομική Υπηρεσία

5ο : Διάθεση πίστωσης ποσού 2.460,00 € για την προμήθεια εξοπλισμού στα πλαίσια βελτίωσης της λειτουργίας του …