Νέα – Ανακοινώσεις

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
——————— Θήβα: 23 / 5 /2014
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Αριθ. Πρωτ: 15427
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πληρ.: Μαρία Δαγδελένη
Συνεδρίαση: 15η

ΠΡΟΣ : (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (?ρθρο 75, Ν. 3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στην δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 28 Μαΐου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΠΕΤΡΑΙΝΑΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ. ΘΗΒΑΙΩΝ

Συνημμένα:
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΣΤΙΣ 28/5/2014 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 15427/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (άρθρο 75 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)

1o: Λήψη απόφασης για απ’ευθείας ανάθεση της μελέτης: «Συμπληρωματικό κτίριο διοίκησης».
Εισηγητής: Λάμπρος Σερβετάς Δ/ντης Τ.Υ.

2ο : Κατακύρωση αποτελέσματος της δημοπρασίας για την μίσθωση χώρου στέγασης των συνεργείων του Δήμου και στάθμευσης των δημοτικών μηχανημάτων και αυτοκινήτων .
Εισηγητής: Ι. Σουλιώτης

3ο : Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της 163/2014 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Θηβών.
Εισηγητής: Κ. Χαλβατζής

4ο : Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της 6/2014 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Θηβών.
Εισηγητής: Κ. Χαλβατζής

5ο : Κατακύρωση αποτελέσματος τ…