Νέα – Ανακοινώσεις

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
——————— Θήβα: 21 / 03 /2014
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Αριθ. Πρωτ: 8901

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πληρ.: Μαρία Δαγδελένη

Συνεδρίαση: 10η

ΠΡΟΣ : (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (?ρθρο 75, Ν. 3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 27 Μαρτίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΠΕΤΡΑΙΝΑΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ. ΘΗΒΑΙΩΝ

Συνημμένα:
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΣΤΙΣ 27/3/2014 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:8901/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (άρθρο 75 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)

1ο : 1η τροποποίηση Προγράμματος Επενδύσεων – Τεχνικού προγράμματος Δήμου Θηβαίων έτους 2014
Εισηγητής: Γραφείο Προγραμματισμού,

2ο : 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού για το έτος 2014.
Εισηγητής: Οικονομική Υπηρεσία,

3ο : Ακύρωση της 64/2014 απόφασης της Ο.Ε. και εκ νέου έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για τις ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας Θήβας του Δήμου Θηβαίων και διάθεση της σχετικής πίστωσης.
Εισηγητής: Οικονομική Υπηρεσία, Σοφία Χαριζάνη

4ο : Εξέταση ένστασης κατά του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο “Βιοκλιματική αναβάθμιση του Δημόσιου ανοιχτού χωρου κατά μήκος του ιστορικού ρέματος Χρυσορρόα της Θήβας
Εισηγητής: Επιτρο…