Νέα – Ανακοινώσεις

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής- Εκτακτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
——————— Θήβα: 17 / 7 /2014
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Αριθ. Πρωτ: 22334
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πληρ.: Μαρία Δαγδελένη
Συνεδρίαση: 20η Έκτακτη

ΠΡΟΣ : (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (?ρθρο 75, Ν. 3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στην έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 17 Ιουλίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΠΕΤΡΑΙΝΑΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ. ΘΗΒΑΙΩΝ

Συνημμένα:
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΣΤΙΣ 17/7/2014 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:22334/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (άρθρο 75 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)

1o: ?σκηση ανακοπής της κατάσχεσης εις χείρας της Τράπεζας Πειραιώς Τραπεζικών μας Λογαριασμών που επέβαλε η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. με ταυτόχρονη αίτηση αναστολής λόγω της ασκηθείσας ανακοπής με ταυτόχρονο αίτημα έκδοσης προσωρινής διακοπής.
Εισηγητής: Κων/νος Χαλβατζής Νομικός Σύμβουλος του Δήμου.

Αποδέκτες Πίνακα Διανομής:
κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1) ΔΡΕΝΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
2) ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
3) ΤΣΑΡΑΜΠΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓ
4) ΣΤΑΙΚΟΣ ΑΛΕΚΟΣ
5) ΣΤΡΑΤΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
6) ΤΟΥΛΟΥΜΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
7) ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
8) ΝΟΚΑΣ Θ…