Νέα – Ανακοινώσεις

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
——————— Θήβα: 10 / 1 /2014
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Αριθ. Πρωτ: 666
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πληρ.: Μαρία Δαγδελένη

Συνεδρίαση: 2η

ΠΡΟΣ : (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (?ρθρο 75, Ν. 3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 14 Ιανουαρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΠΕΤΡΑΙΝΑΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ. ΘΗΒΑΙΩΝ

Συνημμένα:
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΣΤΙΣ 14/1/2014 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 666/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (άρθρο 75 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)

1. Ανατροπή – ανάκληση δεσμεύσεων
Εισηγητής: Γεωργία Καλατζή Οικονομική Υπηρεσία

2. Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών της Οικονομικής Επιτροπής μετά των αναπληρωτών τους, ως μελών της Επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών και αξιολόγησης προσφορών για δημοπρασίες που διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 28/80.
Εισηγητής: Σοφία Χαριζάνη Οικονομική Υπηρεσία

3. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την ανάδειξη μελών της επιτροπής για την διεξαγωγή δημοπρασιών και αξιολόγηση προσφορών για τις δημοπρασίες που διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 28/80 και συγκρότηση αυτής για το έτος 2014.
Εισηγητής: Σοφία Χαριζάνη Οικονομική Υπηρεσία

4. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την ανάδειξη μελών της επιτροπής για την διεξαγωγή δημοπρασιών και αξιολόγηση προσφορών για τις προμήθειες που δι…