Νέα – Ανακοινώσεις

Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
———————- Θήβα: 11/04/2013
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Αριθ. Πρωτ: 9769
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Πληρ.: Μαρία Δαγδελένη
Συνεδρίαση: 5η ΠΡΟΣ : (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»
(?ρθρο 75, Ν.3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 15 του μηνός Απριλίου έτους 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12η μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

Συνημμένα:
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΣΤΙΣ 15/ 04/2013 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: 9769/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (άρθρο 75 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)
Θέμα 1ο : Λήψη απόφασης για τον κανονισμό λειτουργίας δικτύων ύδρευσης της περιοχής αρμοδιότητας του Δήμου Θηβαίων που είναι εκτός της ΔΕΥΑΘ.
Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία Δ. Αναστασίου
Θέμα 2ο : Επανεξέταση επί της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Φωτοβολταϊκού Φ/Β σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 9,702 MW της εταιρίας «SPES SOLARIS-SOLAR CONSEPT Α.Ε», στη θέση «Κουκουβάγια» του Δήμου Θηβαίων Ν. Βοιωτίας μετά από την 5689/2013 αίτηση της ανωτέρω εταιρίας.
Εισηγητής: Σχετ. η υπ΄ αριθ 432/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμ/λίου.
Θέμα 3ο : Επανεξέταση επί της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Φωτοβολταϊκού Φ/Β σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 9,702 MW της εταιρίας «SPES SOLARIS-SOLAR CONSEPT Α.Ε», στη θέση «Κουκουβάγια» του Δήμου Θηβαίων Ν. Β…