Νέα – Ανακοινώσεις

Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
———————- Θήβα: 09/05/2013
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Αριθ. Πρωτ: 12278
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Πληρ.: Μαρία Δαγδελένη
Συνεδρίαση: 7η
ΠΡΟΣ : (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»
(?ρθρο 75, Ν.3852/10)
Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 13 του μηνός Μαϊου έτους 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12η μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

Συνημμένα:
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΈΓΙΝΕ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΟΥ 1ΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΥΟ ΘΈΜΑΤΑ.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΣΤΙΣ 13/ 05/2013 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: 12278 /2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (άρθρο 75 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)

Θέμα 1ο : Λήψη απόφασης για την εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης
Χόρτων σε χώρους περιαστικού πρασίνου 2013.
Εισηγητής: Υπηρεσία περιβάλλοντος Μερκούρης Αθανάσιος
Θέμα 2ο : Λήψη απόφασης για την εκτέλεση εργασιών εξυγίανσης-καθαρισμού δέντρων σε χώρους περιαστικού πρασίνου.
Εισηγητής: Υπηρεσία περιβάλλοντος Μερκούρης Αθανάσιος
Θέμα 3ο : Λήψη απόφασης για ανακύκλωση χαρτιού στα πλαίσια του προγράμματος ανακύκλωσης και πρόταση για σύναψη σύμβασης με κατάλληλα αδειοδοτημένη εταιρεία προκειμένου να γίνεται η διάθεση καθαρού χαρτιού ,έναντι τιμήματος από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
Εισηγητής: Υπηρεσία Περιβάλλοντος Μερκούρης Αθανάσιος
Θέμα 4ο : Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγ…