Νέα – Ανακοινώσεις

Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
———————- Θήβα : 04/ 04/2014
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Αριθ. Πρωτ :9908
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Πληροφορίες :Μπάκα Ευγενία

Συνεδρίαση: 6η

ΠΡΟΣ : (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»
(?ρθρο 75, Ν.3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 10η του μηνός Απριλίου έτους 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 1.30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

Συνημμένα:
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΣΤΙΣ 10/04/2014 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: 9908/04-04-2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (άρθρο 75 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)

Θέμα 1ο : Λήψη απόφασης για την διεξαγωγή και οργάνωση της Εμποροπανήγυρης έτους 2014.

Θέμα 2ο : Λήψη απόφασης για διάθεση βοσκήσιμων εκτάσεων έτους 2014.

Θέμα3ο : Λήψη απόφασης για έγκριση άδειας εκσκαφής για την ηλεκτρική διασύνδεση του Αιολικού πάρκου «Μαρίστι-Μαυροβούνι».

Θέμα4ο : Λήψη απόφασης για άδεια εισόδου-εξόδου σε γήπεδο ιδιοκτησίας «Ευάγγελος Σάλτας-Βασιλική Αδάμ Ο.Ε. Ζωοτροφικής Θηβών Ο.Ε.»

Θέμα 5ο : Λήψη απόφασης για επαναδέσμευση της ιδιοκτησίας Χρυσαλένης συζ. Αποστόλου Βενιζέλου στον ?γιο Βασίλειο Δ.Ε. Πλαταιών και επανακαθορισμός της ζώνης παραλίας Αγ. Βασιλείου Δ.Ε. Πλαταιών.»

Θέμα 6ο : Λήψη απόφασης για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 97 …