Νέα – Ανακοινώσεις

Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
———————- Θήβα : 23/06/2014
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Αριθ. Πρωτ :18867
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Πληροφορίες :Μπάκα Ευγενία

Συνεδρίαση: 1η έκτακτη

ΠΡΟΣ : (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»
(?ρθρο 75, Ν.3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στην 1η έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 26η του μηνός Ιουνίου έτους 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 1.30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
(Η συνεδρίαση θεωρείται κατεπείγουσα γιατί για την κατασκευή του έργου απαιτείται άμεσα η εκτροπή κυκλοφορίας οχημάτων από την έναρξη έως την ολοκλήρωσή του )

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

Συνημμένα:
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΣΤΙΣ 23/06 /2014 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.:18867 /26-06-2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (άρθρο 75 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)

Θέμα 1ο : Λήψη απόφασης για προσωρινή Κυκλοφοριακή ρύθμιση στο
πλαίσιο Κατασκευής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ
ΠΕΡΟ ΑΡ. 3 ΕΛΕΥΣΙΝΑ-ΘΗΒΑ-ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΚΕΠΒ ΕΩΣ ΚΟΜΒΟ.»

Θέμα 2ο : Λήψη απόφασης σχετικά με την ανάκληση ή μη της άδειας
λειτουργίας του καταστήματος «Καφέ-Σνακ μπαρ-Ουζερί», της
εταιρείας με την επωνυμία «Κ. Παλυβού-Ε.Αγγελόπουλος Ε.Ε.»,
λόγω ουσιώδους τροποποίησης των υγειονομικών όρων
λειτουργίας του.

Αποδέκτες Πίνακα Διανομής:
Δημοτικούς Συμβούλο…