Νέα – Ανακοινώσεις

Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
———————- Θήβα : 16 /10/2014
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Αριθ. Πρωτ :30417
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Πληροφορίες :Μπάκα Ευγενία

Συνεδρίαση: 15η

ΠΡΟΣ : (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»
(?ρθρο 75, Ν.3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 20η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Συνημμένα:
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΣΤΙΣ 20/10/2014 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: 30417/16-10-2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (άρθρο 75 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)

Θέμα 1ο : Λήψη απόφασης σχετικά με την σφράγιση υπαίθριου παιδότοπου λόγω λειτουργίας άνευ άδειας σε ακίνητο ιδιοκτησίας του Συλλόγου Φιλοπροόδων «Ο ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ», στη Θήβα (Ο.Τ.284), και επιβολής προστίμου, σε εφαρμογή του αρθ. 10 της ΚΥΑ 36873/2-7-2007 (ΦΕΚ 1364 Β΄) και της Εγκυκλίου 72 (αρ. πρωτ.66287/27-112007 ) του Υπ. Εσωτερικών.

Εισηγητής: Δήμητρα Κολέσια

Θέμα 2ο : Λήψη απόφασης σχετικά με την σφράγιση υπαίθριου παιδότοπου ο οποίος λειτουργεί στο κατάστημα Υγειονομικού ενδιαφέροντος «Εστιατόριο ιδιοκτησίας του κ. Τζανέτου Αθανάσιου, επί της οδού Καραμαγκιώλη 9, στη Θήβα.

Εισηγητής: Δήμητρα Κολέσια

Θέμα 3ο : Λήψη απόφασης σχετικά με την σφράγιση υπαίθριου παιδότοπου ο οποίος λειτουργεί εντός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέ…