Νέα – Ανακοινώσεις

Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
———————- Θήβα 14 /08/2015
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Αριθ. Πρωτ : 19707
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Πληροφορίες :Μαρία Δαγδελένη

Συνεδρίαση: 10η

ΠΡΟΣ : (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»
(?ρθρο 75, Ν.3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 19η του μηνός Αυγούστου έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ. ΘΗΒΑΙΩΝ

Συνημμένα:
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΣΤΙΣ 19-08-2015 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: 19707/14-8-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (άρθρο 75 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)

Θέμα 1ο : Έκφραση γνώμης σχετικά με την ΜΠΕ αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 12MW της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ στη θέση «ΤΑΨΙΖΑ» ΔΕ Πλαταιών του Δήμου Θηβαίων.
Εισηγητής: Κατερίνα Θαλάσση

Θέμα 2ο : Λήψη απόφασης για διόρθωση ΓΠΣ Θηβών μετά την υπ΄αριθ. πρωτ. 924/2015 αίτηση ιδιοκτησίας Στεφανάκη-Ζαφείρη όπως αυτές εντοπίζονται στο συνημμένο στην παρούσα τοπογραφικό το οποίο συνοδεύει και την ως άνω αίτηση, να αλλάξει ο χαρακτηρισμός που εγκρίθηκε με το εγκεκριμένο Γ.Π.Σ. από Αρχαιολογικό Χώρο σε οικοδομήσιμο χώρο Αμιγούς κατοικίας.
Εισηγητής: Σωτηρία Κάστιζα

Θέμα 3ο : Λήψη απόφασης για για την γνωμοδότηση Β1 Σταδίου της Μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΧΟΟΑΠ ΓΙΑ ΤΗ…